نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون فازی تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • آشکارسازی مناسب نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]

ا

 • احراز هویت یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • اسپارس جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 79-88]
 • الگوریتم رمز‌نگاری AES ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]
 • امضا تجمعی تحلیل امنیت و بهبود یک سامانه حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر امضای تجمعی فاقد گواهینامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • امنیت یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • امنیت یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • امنیت طراحی یک الگوریتم نهان نگاری تصویر ترکیبی بر مبنای نظریه ی بازی ها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • انتخاب ویژگی تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌صورت سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 89-99]

پ

 • پدیده‌ی چندمسیرگی جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 79-88]
 • پردازنده‌ cortex-A53 ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]
 • پرووریف یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • پوشش کد تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تخصیص منابع مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 35-50]
 • ترکیب خبره‌ها تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌صورت سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 89-99]
 • تشخیص ناهنجاری روش ترکیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از تشخیص انجمن در گراف و انتخاب ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 17-24]
 • توافق کلید یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]

ج

 • جایگزین حمله مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-77]
 • جعل‌پذیری تحلیل امنیت و بهبود یک سامانه حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر امضای تجمعی فاقد گواهینامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • جهت یابی جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 79-88]

ح

 • حریم خصوصی یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]
 • حسگر- سلاح/تهدید مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 35-50]
 • حفظ حریم خصوصی تحلیل امنیت و بهبود یک سامانه حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر امضای تجمعی فاقد گواهینامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • حمله‌ تصادم ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]

د

 • داده آزمون تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • داده کاوی روش ترکیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از تشخیص انجمن در گراف و انتخاب ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 17-24]
 • دستور clflush ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]
 • دنباله حمله مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-77]

ر

 • رمزنگاری فاقد گواهینامه تحلیل امنیت و بهبود یک سامانه حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر امضای تجمعی فاقد گواهینامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • رمزنگاری مبتنی‌بر ویژگی یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]

س

 • سیاست جایگزینی ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]
 • سیستم تشخیص نفوذ تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌صورت سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 89-99]
 • سلامت الکترونیک یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • سلامت الکترونیک یک طرح احراز هویت امن سه عامله برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سلامت الکترونیک مبتنی بر خم بیضوی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 147-167]

ش

 • شبکه عصبی مکرر تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • شبکه‌های اجتماعی روش ترکیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از تشخیص انجمن در گراف و انتخاب ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 17-24]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌صورت سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 89-99]

ض

 • ضرایب فرکانس میانی تبدیل موجک نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]

ط

 • طیف گسترده نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]

ف

 • فرومعین جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 79-88]
 • فناوری زنجیره‌بلوک یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]

گ

 • گراف کاوی روش ترکیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از تشخیص انجمن در گراف و انتخاب ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 17-24]

م

 • مبهم‌سازی حمله مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-77]
 • مدل زبانی تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • مدل‌سازی حملات سایبری مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-77]
 • معماری Exclusive ارایه‌ یک حمله‌ زمانی جدید بر روی پردازنده‌ ARM و پیاده‌سازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3 [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-132]
 • مقاومت نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]
 • منابع همبسته جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 79-88]
 • منطق BAN یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]

ن

 • نرخ خطای بیت نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-65]
 • نظریه‌ی بازی‌ها طراحی یک الگوریتم نهان نگاری تصویر ترکیبی بر مبنای نظریه ی بازی ها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • نهان‌نگاری ترکیبی طراحی یک الگوریتم نهان نگاری تصویر ترکیبی بر مبنای نظریه ی بازی ها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]
 • نهان‌نگاری تطبیقی محض طراحی یک الگوریتم نهان نگاری تصویر ترکیبی بر مبنای نظریه ی بازی ها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 133-145]

ی

 • یادگیری ژرف تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]