ارائه کران بالا برای احتمال مشخصه‌های تفاضلی پنج ساختار رمز قالبی دارای امنیت اثبات‌پذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه جامع امام حسین ع

3 دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

رمزهای قالبی نقش مهم در تامین امنیت اطلاعات و ارتباطات و پدافند الکترونیکی و سایبری دارند. یک رمز قالبی امن می‌بایست در برابر حملات شناخته شده مانند حمله تفاضلی امن باشد. در سال 2008 کیم و همکاران هفت ساختار رمز قالبی با ویژگی امنیت اثبات‌پذیر در برابر حمله تفاضلی ارائه کردند که از آنها برای طراحی برخی رمزهای قالبی استفاده شده است. در این مقاله کران بالای مشخصه‌های تفاضلی با تعداد دورهای مختلف، برای پنج ساختار از ساختارهای ذکر شده ارائه می‌شود. برای این کار از روش تحلیل تفاضلی خودکار مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی برای شمارش حداقل تعداد تابع‌های دور فعال استفاده شده است. این روش به طور رسمی توسط موها و همکارانش در سال 2011 ارائه شد و تاکنون برای تحلیل و ارزیابی رمزهای قالبی متعددی به کار گرفته شده است. بدین ترتیب نشان داده می‌شود مشخصه‌های تفاضلی پنج دوری از ساختارهای ذکر شده، کران بالای p^4 دارند که در مقایسه با کران‌های تفاضلی ارائه شده توسط کیم و همکاران مورد تأیید هستند. منظور از p، مشخصه تفاضلی تابع دور مورد استفاده در این ساختارها است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 25 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1399