پیوندهای مفید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دانشگاه جامع امام حسین (ع)


مجله رادار


فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین


دوفصلنامه علمی الکترومغناطیس کاربردی


فصلنامه پدافند غیرعامل


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام