تشخیص کانال پنهان زمانی در وب بر پایه آنتروپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین - ایران

چکیده

همگام با استقبال عمومی از وب، تحلیل ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های آن در جهت یافتن حملات امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در صورت ایجاد ارتباط خلاف سیاست‌های امنیتی سامانه، کانال پنهان ایجاد شده است. مهاجم می‌تواند به راحتی تنها با یک مجوز دسترسی عمومی باعث نشت اطلاعات از سامانه قربانی شود. کانال‌های پنهان زمانی بر خلاف کانال‌های پنهان ذخیره‌سازی حافظه ندارند و کمتر باعث جلب توجه می‌شوند. روش‌های مختلفی برای شناسایی آن‌ها بیان شده است که عموماً از شکل ترافیک و قاعده‌مندی کانال سود می‌جویند. ماهیت کاربردی پروتکل انتقال ابرمتن امکان ایجاد کانال پنهان زمانی مبتنی بر مشخصه‌های مختلف این پروتکل (یا سطوح مختلف) را می‌دهد که در پژوهش‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله، روش تشخیص مبتنی بر آنتروپی اطلاعات طراحی و پیاده‌سازی شد. مهاجم می‌تواند با شگردهایی مانند تغییر سطح کانال و یا ایجاد نویز روی کانال در صدد تعدیل مقدار آنتروپی کانال باشد تا از تشخیص تحلیلگر در امان بماند. در نتیجه میزان آستانه آنتروپی برای تشخیص همواره ثابت نیست. با مقایسه آنتروپی حاصل از سطوح مختلف کانال و تحلیلگر به این نتیجه رسیده شد که تحلیلگر باید در تمام سطوح ممکن ترافیک را بررسی کند. همچنین نشان داده شد که با ایجاد نویز روی کانال پنهان از ظرفیت آن کاسته ولی با بالا رفتن آنتروپی، تشخیص آن سخت‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     F. Sommer, D. Jürgen, and K. Reiner, “Survey and Classification of Automotive Security Attacks,” Information 10.4, 148, 2019. https://doi.org/10.3390/info10040148##
[2]     F. Mikhail, A. Flor, D. Steinmetzer, S. Paul Gardner, and M. Hollick, “Survey and Systematization of Secure Device Pairing,” Communications Surveys & Tutorials IEEE, vol. 20, no. 1, pp. 517-550, 2018. https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2748278##
[3]     US Department of Defense, “Trusted Computer System Evaluation Criteria,” ISBN 978-0-333-53947-7, Palgrave Macmillan, London, 1985. https://doi.org/10.1007/978-1-349-12020-8_1##
[4]     V. D. Gligor, “A Guide to Understanding Covert Channel Analysis of Trusted Systems,” National Computer Security Center (U.S.). Meade, Maryland, NCSC-TG-030. 1994.##
[5]     B. Carrara and C. Adams, “A Survey and Taxonomy Aimed at the Detection and Measurement of Covert Channels,” In Proc. of the 4th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security, pp. 115-126, 2016. https://doi.org/10.1145/2909827.2930800##
[6]     H. Okhravi, S. Bak, and S. T. King, “Design, Implementation and Evaluation of Covert Channel Attacks,” in Technologies for Homeland Security (HST), 2010 IEEE Int. Conf. on, pp. 481-487, 2010. https://doi.org/10.1109/THS.2010.5654967##
[7]     Z. Wang and R. B. Lee, “New Constructive Approach to Covert Channel Modeling and Channel Capacity Estimation,” In Int. Conf. on Information Security, pp. 498--505, 2005. https://doi.org/10.1007/11556992_37##
[8]     ChangXiang Shen, HuangGuo Zhang, DengGuo Feng, ZhenFu Cao and JiWu Huang, “Survey of Information Security,” Science in China Series F: Information Sciences 50.3, 273-298, 2007. https://doi.org/10.1007/s11432-007-0037-2##
[9]     XIAOSONG ZHANG, YU-AN TAN, CHEN LIANG, YUANZHANG LI, AND JIN LI, “A Covert Channel Over Volte via Adjusting Silence Periods,” IEEE Access 6, 9292-9302, 2018. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2802783##
[10]  Wojciech Mazurczyk, Steffen Wendzel, Sebastian Zander, Amir Houmansadr, Krzysztof Szczypiorski, “Information Hiding in Communication Networks: Fundamentals, Mechanisms, Applications, and Countermeasures,” John Wiley & Sons, 2016. https://doi.org/10.1002/9781119081715, PMid:27000183##
[11]  S. Cabuk, C. E. Brodley, and C. Shields, “IP Covert Timing Channels: Design and Detection,” In Proceedings of the 11th ACM Conference on Computer and Communications Security, pp. 178--187, 2004. https://doi.org/10.1145/1030083.1030108##
[12]  S. Yao, W. Yang, and H. Liusheng, “Concealed in Web Surfing: Behavior-based Covert Channels in HTTP,” J. of Network and Computer Applications 101, 83-95, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.019##
[13]  Ang Chen, W Brad Moore, Hanjun  Xiao, Andreas Haeberlen, Linhthi  Phan, Micah  Sherr and Wenchao  Zhou, “Detecting Covert Timing Channels with Time-Deterministic Replay,” 11th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation ({OSDI} 14), 2014.##
[14]  V. Berk, A. Giani, G. Cybenko, and N. Hanover, “Detection of Covert Channel Encoding in Network Packet Delays,” Rapport technique TR536, de lUniversité de Dartmouth, pp. 19, 2005.##
[15]  S. Cabuk, C. E. Brodley, and C. Shields, “IP Covert Channel Detection,” ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), vol. 12, no. 4, pp. 22, 2009. https://doi.org/10.1145/1513601.1513604##
[16]  E. Brown, B. Yuan, D. Johnson, and P. Lutz, “Covert Channels in the HTTP Network Protocol: Channel Characterization and Detecting Man-in-the-Middle Attacks,” in Int. Conf. on Cyber Warfare and Security, pp. 56, 2010.##
[17]  S. Gianvecchio, H. Wang, D. Wijesekera, and S. Jajodia, “Model-based Covert Timing Channels: Automated Modeling and Evasion,” In Int. Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, pp. 211-230, 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-540-87403-4_12##
[18]  T. P. Coleman and N. Kiyavash, “Sparse Graph Codes and Practical Decoding Algorithms for Communicating over Packet Timings in Networks,” In Information Sciences and Systems, CISS 2008. 42nd Annual Conf. on, pp. 447-452, 2008. https://doi.org/10.1109/CISS.2008.4558568##
[19]  T. P. Coleman and N. Kiyavash, “Practical Codes for Queueing Channels: An Algebraic, State-Space, Message-Passing Approach,” In Information Theory Workshop, ITW'08. IEEE, pp. 318-322, 2008. https://doi.org/10.1109/ITW.2008.4578677##
[20]  R. M. Stillman, “Detecting IP Covert Timing Channels by Correlating Packet Timing with Memory Content,” In Southeastcon, IEEE, pp. 204-209, 2008. https://doi.org/10.1109/SECON.2008.4494286##
[21]  Y. Liu, D. Ghosal, F. Armknecht, A.-R. Sadeghi, S. Schulz, and S. Katzenbeisser, “Hide and Seek in time---Robust Covert Timing Channels,” In European Symposium on Research in Computer Security, pp. 120-135, 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04444-1_8##
[22]  Y. Liu, D. Ghosal, F. Armknecht, A.-R. Sadeghi, S. Schulz, and S. Katzenbeisser, “Robust and Undetectable Steganographic Timing Channels for Iid Traffic,” In Int. Workshop on Information Hiding, pp. 193-207, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16435-4_15##
[23]  N. Kiyavash and T. Coleman, “Covert Timing Channels Codes for Communication Over Interactive Traffic,” In Acoustics, Speech and Signal processing, ICASSP 2009. IEEE Int. Conf. on, pp. 1485-1488. 2009. https://doi.org/10.1109/ICASSP.2009.4959876##
[24]  G. Liu, J. Zhai, Y. Dai, and Z. Wang, “Covert Timing Channel with Distribution Matching,” In Multimedia Information Networking and Security, MINES'09. Int. Conf. on, vol. 1, pp. 565-568, 2009. https://doi.org/10.1109/MINES.2009.28, PMCid:PMC2683182##
[25]  G. Liu, J. Zhai, and Y. Dai, “Network Covert Timing Channel with Distribution Matching,” Telecommunication Systems, vol. 49, no. 2, pp. 199-205, 2012. https://doi.org/10.1007/s11235-010-9368-1##
[26]  S. Zander, G. Armitage, and P. Branch, “Stealthier Inter-Packet Timing Covert Channels,” Networking, pp. 458-470, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20757-0_36##
[27]  R. J. Walls, K. Kothari, and M. Wright, “Liquid: A Detection-Resistant Covert Timing Channel Based on IPD Shaping,” Computer Networks, vol. 55, no. 6, pp. 1217-1228, 2011. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.11.007##
[28]  Jianhua Liu, Wei Yang, Liusheng Huang and Wuji Chen, “A Detection-Resistant Covert Timing Channel Based on Geometric Huffman Coding,”  Int. Conf. on Wireless Algorithms, Systems, and Applications. Springer, Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94268-1_26##
[29]  R. Archibald and D. Ghosal, “A Covert Timing Channel Based on Fountain Codes,” In Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom), IEEE 11th Int. Conf. on, pp. 970--977, 2012. https://doi.org/10.1109/TrustCom.2012.21##
[30]  Tae-Seok Ahn, Ji-Won Jung, Ha-Hyun Sung, Dong-Won Lee and Tae-Doo Park, “Turbo Equalization for Covert Communication in Underwater Channel,”  Eighth Int. Conf. on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN). IEEE, 2016. https://doi.org/10.1109/ICUFN.2016.7537071##
[31]  Jing Wang, Le Guan, Limin Liu and Daren Zha, “Implementing a Covert Timing Channel Based on Mimic Function,” Int. Conf.on Information Security Practice and Experience. Springer, Cham, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06320-1_19##
[32]  K. S. Lee, H. Wang and H. Weatherspoon, “{PHY} Covert Channels: Can You See the Idles?,” In 11th {USENIX} Symposium on Networked Systems Design and Implementation ({NSDI} 14), pp. 173-185. 2014.##
[33]  T. S. Han and K. Kobayashi, “Mathematics of Information and Coding,” American Mathematical Society, 2007. https://doi.org/10.1090/mmono/203, PMid:17014848##
[34]  M. Saadati, M. Dehghani, and M. Saleh Esfahani, “Simulation and Evaluation of Jitter and Packet Loss Noises Influence on Covert Timing Channel Performance,” J. of Electronic & Cyber Defence, vol. 2, no. 3, pp. 35-49, 2014 (In Persian)##
[35]  B. Beyrami, M. Dehghani, M. Saleh Esfahani, “Covert Timing Channel Detection Based on Statistical Methods,” J. of Electronic & Cyber Defence, vol. 2, no. 5, pp. 13-24, 2014 (In Persian).##