نهان‏ نگاری ویدیوی خام مبتنی‏ بر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت، مقاومت و ظرفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار جامع امام حسین(ع)

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ضعف‏های عمده الگوریتم‏های نهان‏نگاری، عدم تخمین مناسب در سمت گیرنده از داده‏ها در آشکارسازی می‏باشد. آشکارسازی مناسب در الگوریتم نهان‏نگاری، با مصالحه سه پارامتر شفافیت، مقاومت، ظرفیت ارتباط مستقیم دارد. الگوریتم پیشنهادی، مصالحه مناسبی بین این سه پارامتر ایجاد می‏کند که با توجه به این موضوع، در این مقاله برای حفظ شفافیت، از درج اطلاعات به­شیوه طیف­گسترده در ضرایب فرکانس میانی موجک استفاده شده است. با به‏دست‏آوردن پارامتر ضریب قدرت مناسب درج اطلاعات ()، از کاهش مقاومت جلوگیری­شده‏ است. سنجش مناسب­بودن نیز توسط نرخ بیت خطا ارزیابی شده است. دو مرحله تنظیم ظرفیت مناسب در یک پوشانه و پوشش کامل درج داده‏های محرمانه، دو مرحله‏ی پیشنهادی است که مربوط به پارامتر ظرفیت می‏باشد. در مرحله اول، ظرفیت مناسب به­معنی مصالحه مناسب پارامتر ظرفیت با پارامتر شفافیت است، یعنی نهان‏نگاری دارای مقادیر مناسب پارامترهای SSIM و PSNR باشد. اگر از پوشانه با آنتروپی پایین استفاده گردد، نتیجه آن ظرفیت پایین ولی مقاومت بالا است. در این وضعیت نرخ بیت­خطا کاهش یافته و این به­معنی نزدیک‏شدن به­مقدار مناسب و به‏عبارتی مقاومت مناسب است. برای جلوگیری از کاهش ظرفیت و برای پوشش کامل درج داده‏های محرمانه، استفاده از فریم‏های ویدیوی خام پیشنهاد شده است. امکان دارد داده‏های محرمانه دارای حجم بالایی باشند و یک پوشانه کافی نباشد و نیاز به بانک پوشانه خواهد بود. از آن‏جا که ممکن است تهیه بانک تصاویر دارای خواص آماری مناسب نزدیک به­هم، کاری مشکل و زمان‏بر باشد، از فریم‏های ویدیوی خام استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


 [1] R. Cogranne and F. Retraint, “Application of hypothesis testing theory for optimal detection of LSB matching data hiding,” Signal Processing, vol. 93, Issue 7, pp. 1724-1737, 2013.##
[2]  S. Bajracharya and R Koju, “An Improved DWT-SVD Based Robust Digital Image Watermarking for Color Images International,” Journal Engineering and Manufacturing, vol. 1, pp. 49-59, 2017.##
[3]  G. Bhatnagar, B. Raman, and Q. M. J. Wu, “Robust watermarking using fractional wavelet packet transform,” Iet Image Processing, vol. 4, pp. 386-397, 2012.##
[4] S.  Ramakrishnan, T.  Gopalakrishnan, and K.  Balasamy, “A wavelet based hybrid SVD algorithm for digital image watermarking,” Signal & Image Processing : An International Journal (SIPIJ), vol. 2, no.3, September 2011.##
[5]  R.  Dejey and S. Rajesh, “An improved wavelet domain digital watermarking for image protection.International,” Journal of Wavelets Multiresolution & Information Processing, vol. 08(01), pp. 19-31, 2010.##
[6]  K. C. Liu, “Wavelet-based watermarking for color images through visual masking AEU,” International Journal of Electronics and Communica-tions, vol. 64(2), pp. 112-124, 2010.##
[7]  Q. Chen and M. Xiong, “Dual Watermarking Based on Wavelet Trans-form for Data Protection in Smart Grid,” International Conference on Information Science and Control Engineering, pp. 1313-1316, 2016.##
[8]   P. Arora1 and M. Chandana, “Efficient Watermarking Algorithm for Digital Images,” International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, vol. 4, Issue 8, August 2015.##
[9]  J. Wang, G. Liu, Y. Dai, and J. Sun, “Locally optimum detection for Barni multiplicative watermarking in DWT domain,” Signal Processing, vol. 88, pp.     117-130, 2008.##
[10] J. A. Bagaskara, T. W. Purboyo, and R. A. Nugrahaeni, “Analysis of JPEG Image Steganography Using SPread Spectrum Method,” International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, vol. 12, pp.             13944-13950, no. 23, 2017.##
[11] B. Padmasri and M. Amuthasurabi, “Spread Spectrum Image Steganography with advanced Encryption Key Implementation,” IJARCSSE, vol. 3, Issue 3, March 2013.##
 [12] I. Cox, J. Kilian, and T. Leighton, “Secure Spread Spectrum watermarking for multimedia,” IEEE Trans.Image process, vol. 6, no. 12, pp. 1673-1687, Dec. 1997.##
[13] I. J. Cox, M. L. Miller, and A. L. Mckellips, “Watermarking as communications with side information,” Proceding of the IEEE, vol. 87, pp. 1127-1141, 1999.##
[14] V. Solachidis and I. Pitas, “Optimal detector for multiplicative watermarks embedded in the DFT domain of non-white signals,” EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 16, pp. 522-532, 2004.##
[15] M. N. Do and M. Vetterli, “The Contourlet transform: An efficient directional multiresolution image representation,” IEEE Trans. Image Process, vol. 14, no. 12, pp. 2091-2106, 2005.##
[16] M. Barni, F. Bartolini, A. De Rosa, and A. Piva, “A new decoder for the optimum recovery of nonadditive watermarks,” IEEE Trans. Image Process, vol. 10, no. 5, pp. 755–766, 2001.##
[17] S. Liu   H. Yao, and W. Gao, “Steganalysis of data hiding techniques in wavelet domain,” In Proc. of  Int. Conf. on Information Technology: Coding and Computing, ITCC, pp. 751-754, 2004.##
[18] P. C. Su and C. C. J. Kuo, “Steganography in JPEG 2000 compressed images,” IEEE Trans. Consum. Electron, pp. 824–832, 2003.##
[19] E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, and N. Fassihi, “High Capacity Image Steganography Using Wavelet Transform and Genetic Algorithm,” Hong Kong, IMECS, 2011.##
[20] S. D. Seyyedi, V. Sadau, and N. Ivanov, “A Secure Steganography Method Based on Integer Lifting Wavelet Transform,” International Journal of Network Security, vol. 18, no. 1, pp. 124-132, Jan 2016.##
[21] P. Meerwald, “Digital image watermarking in the wavelet transform domain,” Master's Thesis, Salzburg University, Salzburg, Austria, January 2001.##
[22] D. L. Donoho, and I. M. Johnstone, “Ideal adaptation via wavelet shrinkage,” Biometrika, vol. 81, pp.    425-455, 1994.##
[23] A. Fabien and P. Petitcolas, “Watermarking schemes evaluation,” IEEE Signal Processing, vol. 17, no. 5, pp. 58–64, September 2000.##
[24] M. A. Akhaee, S. M. E. Saheaeian, and F. Marvasti, “Contourlet Based Image Watermarking Using Optimum Detector in a Noisy Environment,” IEEE Trans. on Image Processing, vol. 8, no. 6, Apr. 2010.##
[25] M. A. Akhaee, S. M. E. Saheaeian,  F. Marvasti, and B. Sankur, “Robust Scaling-Based Image Multiplicative Watermarking Technique Using Maximum Likelihood Decoder With Optimum Strength Factor,” IEEE Trans. on Multimedia, vol. 11, no. 5, pp. 822-833, Aug. 2009.##
[26] F. Gembicki and Y. Haimes, “Approach to performance and sensitivity multiobjective optimization: The goal attainment method,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 20, Issue: 6, pp. 769-771, Dec. 1975.##
[27] J. Fridrich, T. Pevny, and J. Kodovsky, “Statistically Undetectable JPEG Steganography: Dead Ends, Challenges, and Opportunities,” Proc. of MM&Sec’07, ACM, 2007.##
[28] R. Chandramouli and N. D. Memon, “Steganography Capacity: A Steganalysis Perspective,” Proc. SPIE Security and Watermarking of Multimedia Contents, pp. 173-177, 2003.##
[29] C. Cachin, “An information theoretic model for steganography,” 2nd Int. Workshop on Information Hiding, pp. 306-318, 1998.##
[30] P. Moulin and M. K. Mihcak, “A framework for evaluating the data hiding capacity of image sources,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 11, pp. 1029-1042, 2002.## 
 [31] A. D. Ker, “A capacity result for batch steganography,” Signal Processing Letters, vol. 14, no. 8, pp. 525-528, 2007.##
[32] R. Esfahani, Z. Norozi, and G. Jandaghi, “Cover Selection for More Secure Steganography,” International Journal of Security and Its Applications (IJSIA), vol. 12, no. 1, pp. 21-36, 2018.##
[33] A. D. Ker, “Perturbation Hiding and the Batch Steganography Problem,” Proc. of 10th Information Hiding Workshop, 2008.##
[34] A. D. ‌Ker, “Batch steganography and pooled steganalysis,” Proc. of 8th Information Hiding Workshop, pp. 265-281, 2006.##
[35] A. D. Ker, T. Penvy, J.Kodovsky, and J. Fridrich, “The Square Root Law of Steganographic Capacity,” Proc. of  10th ACM Workshop on Multimedia and security, 2008.##
 [36] N. Kingsbury, “Complex Wavelets for Shift Invariant Analysis and Filtering of Signals,” Applied and Computational Harmonic Analysis, vol. 10, issue. 3, pp. 234-253, 2001.##
[37] A. Sarkar, K. Solanki, and B. S. Manjunath, “Further study on YASS: Steganography based on Randomized Embedding to Resist Blind Steganalysis,” Proc. of SPIE- Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents, 2008.##
[38] R. Esfahani, M. A. Akhaee, and Z. Norozi, “A Fast Video Watermarking Algorithm Using Dual Tree Complex Wavelet Transform,” Springer, Multimedia Tools and Application (DOI: 10.1007/s11042-0-18-6892-6),  vol. 77, pp. 1-17, 2018.##