داوران

لیست برخی از داوران نشریه

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

1

سپهر

ابراهیمی

استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

Publons

2

سلمان

احمدی اصل

استادیار، انستیتوی علم و فناوری Skolkovo، مسکو، روسیه

Publons

3

فضل‌الله

ادیب‌نیا

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

Publons

4

مهرناز

آزادیکتا

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Publons

5

نصراله

پاک نیت

استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

Publons

6

بهروز

ترک لادانی

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

Publons

7

محمد مهدی

حسنی

استادیار، واحد آیت‌آلله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

Publons

8

محمد

حمیدی

دانشیار، دانشگاه پیام نور، کاشان، ایران

Publons

9

منصوره

حورعلی

استادیار، دانشگاه پیام نور، شاهرود، ایران

Publons

10

مرتضی

دری گیو

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

Publons

11

فرهاد

سلیمانیان قره چپق

استادیار، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

Publons

12

صالح

شاکری

دانشیار، واحد آمل، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

Publons

13

علی

شکیبا

استادیار، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

Publons

14

علیرضا

شیرمرز

استادیار، مؤسسه آموزش عالی آل طه، تهران، ایران

Publons

15

فرید

صمصامی خداداد

استادیار، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران

Publons

16

شهره

کسائی

استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

Publons

17

امیرحسین

کیهانی پور

استادیار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

18

علی محمد

لطیف

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

Publons

19

محمد حسن

مجیدی

استادیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

Publons

20

بهروز

مینایی

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

Publons

21

زهرا

نقش

استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

22

مرضیه

ورپشتی

استادیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

Publons