ارائه روشی مبتنی بر درج واترمارک با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

این مقاله یک روش نوین برای تعیین باند میانی تبدیل گسسته کسینوسی مبتنی بر ترکیب الگوریتم‌ ژنتیک و جستجوی ممنوعه ارائه می‌دهد. مطالعه‌های انجام‌شده در رابطه با سیستم‌های واترمارکینگ حوزه فرکانس نشان داده‌اند که واترمارک درج‌شده در باند پایین قابل مشاهده است و از طرفی واترمارک درج‌شده در باند بالا در برابر حمله‌ها مقاوم نیست و مناسب‌ترین باند برای درج واترمارک، باند میانی است. در تبدیل گسسته کسینوسی نحوه‌ی آرایش اجزای فرکانسی از نظمی مانند تبدیل فوریه برخوردار نیست؛ ازاین‌رو سعی شده است تا با استفاده از تبدیل فوریه، باند میانی تصویر را استخراج کرده و سپس با استفاده از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه، محل دقیق باند میانی تبدیل گسسته کسینوسی متناظر با تبدیل فوریه به دست آورده شود. در این روش به‌گونه‌ای عمل می‌شود که اختلاف تصویر به‌دست‌آمده از اعمال پنجره باند میانی تبدیل گسسته کسینوسی بر روی تصویر با تصویر خروجی باند میانی تبدیل فوریه به حداقل برسد. بدیهی است که از روش ارائه‌شده برای تعیین پنجره‌های باند پایین و بالای تبدیل گسسته کسینوسی نیز می‌توان استفاده کرد. پس از پیاده‌سازی و انجام آزمایش‌های لازم برای باندهای پایین، میانی و بالا با استفاده از روش پیشنهادی به ترتیب میانگین خطای 0062/0، 0149/0 و 0061/0 به دست آمد. این نتایج در مورد تصاویر استفاده‌شده نتایج رضایت بخشی می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1398