اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمدرضا امین

الکترونیک استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aaminatihu.ac.ir

سردبیر

عبدالرسول میرقدری

مخابرات دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

amrghadriatihu.ac.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

سلولی مولکولی مدیر اجرایی نشریات فنی و مهندسی

szsaeidatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد عبداللهی ازگمی

کامپیوتر دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

azgomiatiust.ac.ir

نصور باقری

رمزنگاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

nbagheriatsrttu.edu

رضا حق مرام

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rhaghmrmatihu.ac.ir

محمد سلیمانی

مخابرات استاد دانشگاه علم و صنعت

soleimaniatiust.ac.ir

سیدمحمد سجاد صدوق

دانشگاه شهید بهشتی

sajad.sadoughatgmail.com

کمال محامدپور

مخابرات استاد- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

kmpouratkntu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

آمار و ریاضی دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

amrghdriatihu.ac.ir

علی ناصری

کامپیوتر دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

anaseriatihu.ac.ir

محمدمهدی نائبی

مخابرات استاد - دانشگاه صنعتی شریف

nayebiatsharif.edu.ir