اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یعقوب قانع قره‌باغ

مخابرات استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

yqaneihu.ac.ir

سردبیر

محمدرضا حسنی آهنگر

کامپیوتر- هوش مصنوعی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mrhasaniihu.ac.ir

جانشین سردبیر

عبدالرسول میرقدری

آمار ریاضی دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

amrghadriihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد عبداللهی ازگمی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشیار گروه آموزشی نرم افزار - دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران - ایران

azgomiiust.ac.ir

نصور باقری

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار، گروه مخابرات - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - تهران - ایران

nbagherisrttu.edu

محمد سلیمانی

مخابرات استاد گروه مخابرات، دانشکده برق، استاد دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

soleimaniiust.ac.ir

کمال محامدپور

مخابرات استاد گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

kmpourkntu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

آمار و ریاضی دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)- تهران - ایزان

amrghdriihu.ac.ir

علی ناصری

الکترونیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایران

anaseriihu.ac.ir

محمدمهدی نائبی

مخابرات استاد گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

nayebisharif.edu.ir

محمد خلج امیرحسینی

برق- مخابرات استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

khalajaiust.ac.ir

حمید حسن پور

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

h.hassanpourshahroodut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

مجید اخوت

مخابرات استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir