استخراج خودکار کلمات کلیدی متون کوتاه فارسی با استفاده از word2vec

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هوش‌مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

با رشد روز افزون اسناد و متون الکترونیکی به زبان فارسی، به کارگیری روش­هایی سریع و ارزان برای دسترسی بـه متـون مورد نظر از میان مجموعه وسیع این مستندات، اهمیت بیشتری می­یابد. برای رسیدن به این هدف، استخراج کلمات کلیدی که بیانگر مضمون اصلی متن باشند، روشی بسیار مؤثر است. تعداد تکرار یک کلمه در متن نمی­تواند نشان­دهنده­ اهمیت یک کلمه و کلیدی بودن آن باشد. همچنین در اکثر روش­های استخراج کلمات کلیدی مفهوم و معنای متن نادیده گرفته می­شوند. از طرفی دیگر بدون ساختار بودن متون جدید در اخبار و اسناد الکترونیکی، استخراج این کلمات را مشکل می­سازد. در این مقاله روشی بدون نظارت و خودکار برای استخراج این کلمات در زبان فارسی که دارای ساختار مناسبی نمی­باشد، پیشنهاد شده است که نه تنها احتمال رخ دادن کلمه در متن و تعداد تکرار آن را در نظر می­گیرد، بلکه با آموزش مدل word2vec روی متن، مفهوم و معنای متن را نیز درک می­کند. در روش پیشنهادی که روشی ترکیبی از دو مدل آماری و یادگیری ماشین می­باشد، پس از آموزش word2vec روی متن، کلماتی که با سایر کلمات دارای فاصله­ کمی بوده استخراج شده و سپس با استفاده از هم­رخدادی و فرکانس رابطه­ای آماری برای محاسبه امتیاز پیشنهاد شده است. درنهایت با استفاده از حدآستانه کلمات با امتیاز بالاتر به‌عنوان کلمه کلیدی در نظر گرفته می­شوند. ارزیابی­­ها بیانگر کارایی روش با معیار F برابر 53.92% و با 11% افزایش نسبت به دیگر روش‌های استخراج کلمات کلیدی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Z. Wu, et al., “An Efficient Wikipedia Semantic Matching Approach to Text Document Classification,” Information Sciences, vol. 393,  pp. 15-28, 2017.##
[2] C. Jia, et al., “Concept Decompositions for Short Text Clustering by Identifying Word Communities,” Pattern Recognition, vol. 76, pp. 691-703, 2018.##
[3] S. K. Bharti and K. S. Babu, “Automatic Keyword Extraction for Text Summarization: a Survey,” arXiv preprint arXiv:1704.03242, 2017.##
[4] M. Yousefi-Azar and L. Hamey, “Text Summarization Using Unsupervised Deep Learning,” Expert Systems with Applications, vol. 68, pp. 93-105, 2017.##
[5] Z. Sepehrian and H. Shirazi, “A New Way To Summarize Persian Texts Based on User Query Expression,” Electronic and Cyber Defense, 2018.##
[6] S. K. Biswas, M. Bordoloi, and J. Shreya, “A Graph Based Keyword Extraction Model Using Collective Node Weight,” Expert Systems with Applications, vol. 97, pp. 51-59, 2018.##
[7] R. Harakawa, T. Ogawa, and M. Haseyama, “Extraction of Hierarchical Structure of Web Communities Including Salient Keyword Estimation for Web Video Retrieval,” in Image Processing (ICIP), 2015 IEEE International Conference on. IEEE, 2015.##
[8] G. Zipf, “Human Behaviour and The Principle of              Least-Effort,” Cambridge MA edn. Reading: Addison-Wesley, 1949.##
[9] B. Das, et al., “Automatic Keyword Extraction From any Text Document Using N-Gram Rigid Collocation,” Int. J. Soft Comput. Eng.(IJSCE), vol. 3(2), pp. 238-242, 2013.##
[10] J. Li and K. Zhang, “Keyword Extraction Based on Tf/Idf for Chinese News Document,” Wuhan University Journal of Natural Sciences, vol. 12(5), pp. 917-921, 2007.##
[11] Y. Matsuo and M. Ishizuka, “Keyword Extraction From a Single Document Using Word Co-Occurrence Statistical Information,” International Journal on Artificial Intelligence Tools, vol. 13(01), pp.  157-169, 2000.##
[12] S. Rose, et al., “Automatic Keyword Extraction From Individual Documents,” Text Mining: Applications and Theory, pp. 1-20, 2010.##
[13] C. Zhang, “Automatic Keyword Extraction From Documents Using Conditional Random Fields,” Journal of Computational Information Systems, vol. 4(3), pp. 1169-1180, 2008.##
[14] E. Frank, et al., “Domain-Specific Keyphrase Extraction,” In 16th International joint conference on artificial intelligence (IJCAI 99). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA. 1999.##
[15] K. Zhang, et al., “Keyword Extraction Using Support Vector Machine,” In International Conference on Web-Age Information Management, Springer, 2006.##
[16] Y. HaCohen-Kerner, Z. Gross, and A. Masa, “Automatic Extraction and Learning of Keyphrases From Scientific Articles,” In International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Springer, 2005.##
[17] R. Mihalcea and P. Tarau, “Bringing Order Into Text,” Textrank in Proceedings of the 2004 conference on empirical methods in natural language processing, 2004.##
[18] S. Brin and L. Page, “The Anatomy Of A Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,” Computer networks and ISDN systems, vol. 30(1-7), pp.        107-117, 1998.##
[19] A. Bougouin, F. Boudin, and B. Daille, “Topicrank:      Graph-Based Topic Ranking For Keyphrase Extraction,” In International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), 2013.##
[20] A. Tixier, F. Malliaros, and M. Vazirgiannis, “A Graph Degeneracy-Based Approach to Keyword Extraction,” In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2016.##
[21] J. Li, et al., “Key Word Extraction for Short Text Via Word2vec, Doc2vec, and Textrank,” Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 27(3), pp. 1794-1805, 2019.##
[22] J. R. Thomas, S. K. Bharti, and K. S. Babu, “Automatic Keyword Extraction for Text Summarization in E-Newspapers,” In Proceedings of the International Conference on Informatics and Analytics, ACM, 2016.##
 [23] X. Wan and J. Xiao, “Single Document Keyphrase Extraction Using Neighborhood Knowledge,” In AAAI, 2008.##
[24] R. Naidu, et al., “Text Summarization with Automatic Keyword Extraction in Telugu E-Newspapers,” In Smart Computing and Informatics, Springer, pp.    555-564, 2018.##
[25] T. Mikolov, et al., “Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality,” In Advances in neural information processing systems, 2013.##
[26] W. Zhang, T. Yoshida, and X. Tang, “A Comparative Study of TF* IDF, LSI and Multi-Words for Text Classification,” Expert Systems with Applications, vol. 38(3), pp. 2758-2765, 2011.##
[27] J. A. Lossio-Ventura, et al., “Yet Another Ranking Function For Automatic Multiword Term Extraction,” In International Conference on Natural Language Processing, Springer, 2014.##
[28] R. Campos, et al., “Yake! Collection-Independent Automatic Keyword Extractor,” In European Conference on Information Retrieval, Springer, 2018.##
[29] M. Saraswathi and V. Balu, “Preprocessing Techniques for Effective Data Extraction and Computation,” IUP Journal of Computer Sciences, vol. 7(3), p. 27, 2013.##
[30] O. Hajipoor, et al., “Determine the Sentiment for Persian Words and Phrases Using Deep Learning,” Computer Society of Iran Conference, vol. 24, 2019.##