دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1399، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

1. تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل

صفحه 1-16

مرتضی ذاکری نصرآبادی؛ سعید پارسا


6. مدل‌سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فّن جایگزین حمله

صفحه 67-77

کیانوش شوشیان؛ علی‌جبار رشیدی؛ مهدی دهقانی


7. جهت‌یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس

صفحه 79-88

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری