دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1399، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. تشخیص شبکه‌بات نظیربه‌نظیر با استفاده از روش یادگیری عمیق

صفحه 1-14

مهدی اسدی؛ سعید پارسا؛ محمدعلی جبرئیل جمالی؛ وحید مجیدنژاد