دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1399، صفحه 1-180 
گمنامی توزیع‌شده بر پایه زنجیره بلوک تجمعی در شبکه اقتضایی خودرویی

صفحه 41-52

فرید رضازاده؛ مهدی آقا صرام؛ کیارش میزانیان؛ سیداکبر مصطفوی