دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1396 (751) 
6. پروتکل جدید رای‌گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی

صفحه 67-74

عبدالرسول میرقدری؛ سعید رحیمی؛ علیرضا رحیمی


9. نهان‌نگاری تطبیقی تصویر مبتنی بر آنتروپی در گراف با کارایی و امنیت بهبودیافته

صفحه 95-107

محمدعلی شمع علی زاده؛ زین العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی