رمزنگاری چند تصویری بوسیله شبکه‌های تصادفی

نویسندگان

1 علم و صنعت

2 ساری

چکیده

یک شبکه تصادفی، آرایه‌ای دو بعدی از پیکسل‌ها می‌باشد. هر پیکسل در یک شبکه تصادفی یا کاملاً شفاف و یا کاملاً مات است. تعیین شفاف یا مات‌بودن پیکسل‌های یک شبکه تصادفی در یک فرآیند کاملاً تصادفی انجام می‌شود. در این مقاله یک روش جدید برای رمزنگاری چندتصویری مبتنی بر شبکه‌های تصادفی ارائه شده است. در روش ارائه شده، سه تصویر باینری تنها توسط دو شبکه تصادفی رمزگذاری می‌گردند به‌طوری‌که هر یک از شبکه‌های تصادفی به تنهایی هیچ‌گونه اطلاعاتی از تصاویر رمزگذاری‌شده در اختیار مهاجم قرار نمی‌دهند. تنها زمانی‌که هر دو شبکه تصادفی در دسترس باشند، تصاویر باینری قابل رمزگشایی و بازسازی هستند. فرآیند رمزگشایی در روش پیشنهادی با استفاده از عملگر XORانجام می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از پیاده‌سازی روش پیشنهادی نشان داد که تصاویر بازسازی‌شده از کیفیت بصری بالاتری نسبت به روش‌های مشابه دیگر برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


O. kafri and E. keren, “encryption of pictures and shapes by random Grids,” opt, let 12, pp. 377-379, 1987.
M. Naor and A. Shamir, “Visual Cryptography,” in: A. De Santis (Ed.), Advances in Cryptology: Eurpocrypt'94, Lecture Notes in Computer Science, vol. 950, pp. 1-12, 1995.
C. C. Lin and W. H. Tsai, “Visual cryptography for gray-level images by dithering techniques,” Pattern Recognition letters, vol. 24, pp. 349-358, 2003.
Y. C. Hou, “Visual cryptography for color images,” Pattern Recognition, vol. 36, pp. 1619-1629, 2003.
A. Ross and A. Othman, “Visual Cryptography for Biometric Privacy,” IEEE Transaction on Information Forensics and Security, vol. 6, no. 1, pp. 70-81, 2011.
Y. E. Tetik, A. Yildizhan, and K. Erol, “Improving the perceived quality of half tone secret images in visual cryptography,” 23th Conference on Signal Processing and Communications Applications, Malatya, Turkey, pp. 682-685, 2015.
S. J. Shyu, “Image encryption by multiple random grids,” Pattern Recognition, vol. 42, pp. 1582-1596, 2009.
S. Kumar and R. K. Sharma, “Improving contrast in random grids based visual secret sharing,” International journal of security and its application, vol. 6, no. 1, pp. 9-27, 2012.
S. J. Shyu, “Image encryption by random grids,” Pattern Recognition, vol. 40, pp. 1014-1031, 2007.
T. H. Chen and K. C. Li, “Multi-image encryption by circular random grids,” Information Sciences, vol. 189, pp. 255-265, 2012.
J. Vahidi, M. Riyahi, and R. Motevalli, “A new approach for gray scale image encryption by random grids,” International journal of mechatronics, Electrical and Computer Technology, vol. 5, no. 16, pp. 2169-2174, 2015.
S. Gurung, K. P. Choudhury, A. Parmar, and K. Panghaal, “Multiple Information Hiding using Cubical Approach on Random Grids,” International Journal of Computer Network and Information Security, vol. 11, pp. 54-63, 2015.
T. H. Chen and K. H. Tsao, “Threshold visual secret sharing by random grids,” System and Software, vol. 84, no. 7, pp. 1197-1208, 2011.
T. Guo, F. Liu, and C. Wu, “Threshold visual secret sharing by random grids,” System and Software, vol. 86, no. 9, pp. 2094-2109, 2013.
S. J. Shyu, “Visual cryptograms of random grids for Threshold access structures,” Theoretical Computer Science, vol. 569, pp. 30-49, 2015.