پروتکل جدید رای‌گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز/دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با توجه به گسترش انتخابات متعدد و ضرورت سلامت و اطمینان فرآیند رای‌گیری، توجه زیادی به رای‌گیری الکترونیکی شده است. تحقیقات متعدد درخصوص رای‌گیری الکترونیکی نشان می‌دهد که با این سیستم‌ها می‌توان الزامات یک فرایند رای‌گیری مطمئن را به اثبات رساند. یکی از روش‌های مناسب برای اجرای رای‌گیری الکترونیکی استفاده از رمزنگاری هم‌ریخت است. روش رمزنگاری هم‌ریخت یک سیستم رمزنگاری است که نسبت به عملیات جمع هم‌ریخت می‌باشد. در این مقاله با استفاده از رمزنگاری الجمال روی خم‌های بیضوی یک پروتکل رای‌گیری الکترونیکی جدید ارائه شده که توسط همه قابل نظارت است. این سیستم بر پایه سخت‌بودن حل مسئله لگاریتم گسسته روی خم بیضوی، امنیت رای‌دهندگان و امنیت کلید را تامین می‌کند. پروتکل پیشنهادی برای برگزاری رفراندومی به تعداد ۱۰۰ میلیون رای‌دهنده آزمون شده که زمان شمارش تعداد کل آرا 30 ثانیه طول کشید.

کلیدواژه‌ها


L. Fouard, M. Duclos, and P. Lafourcade, “Survey on Electronic Voting Schemes”, supported by the ANR project AVOTÉ, 2007.
H. Lipmaa, “Secure Electronic Voting Protocols,” Cybernetica AS and University of Tartu(Estonia), 2005.
R. Cramer, R. Gennaro, and B. Schoenmakers, “A Secure and Optimally Efficient Multi‐authority Election Scheme,” European transactions on Telecommunications, Vol. 8, No. 5, pp. 481-490, 1997.
G. Kalman, and A. Huszti, “A Homomorphic Encryption-based Secure Electronic Voting Scheme,” University of Debrecen. Hungary, 2011, avilable at: www.semanticscholar.org/.
P. P. Ferreira, “Traceable Electronic Voting,” Lisboa, Instituto Superior Tecnico–Universidade Tecnica de Lisboa (Dissertação de Doutoramento), 2007.
M. Mesbahuddin Sarker and Dr. Md. Sharif Uddin, "Electronic Voting Algorithm and Its Algebraic Formation", International Journal of Mathematics Trends and Technology, vol. 10, no. 1, 2014.
L. R. Rivest, and S. Ledlie, "Voting Homorphic Encryption", Lecture Notes 15, 2002.
A. Jivanyan and G. Khachatryan, “New Receipt-Free E-Voting Scheme and Self-Proving Mix Net as New Paradigm”, IACR Cryptology ePrint Archive, p. 325, 2011.
R. Joaquim, A. Zúquete, and P. Ferreira, “REVS a Robust Electronic Voting System", IADIS International Journal of WWW/Internet, vol. 1, no. 2, pp. 47-63, 2003.
B. Adida, "Mixnet Voting", Cambrige University Press, 2005.
C. Porkodi, R. Arumuganathan, and K. Vidya, “Single Authority Electronic Voting based on Elliptic Curves,” Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, vol. 13, no. 3, pp. 209-217, 2010.
C. Porkodi, R. Arumuganathan, and K. Vidya, “Multi-authority Electronic Voting Scheme Based on Elliptic Curves,” IJ Network Security, vol. 12, no. 2, pp. 84-91, 2011.
L. C. Huang, and M. S. Hwang, “Two-party Authenticated Multiple-key Agreement based on Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem,” International Journal of Smart Home, vol. 7, no. 1, pp. 9-18, 2013.
T. P. A. Pedersen, “Threshold Cryptosystem Without a Trusted Party,” in Advances in Cryptology-Eurocrypt’91, Springer, 1991.
I. Chatzigiannakis, A. Pyrgelis, P. G. Spirakis and Y. C. Stamatiou, “Elliptic Curve based Zero Knowledge Proofs and their Applicability on Resource Constrained Devices,” in Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS), 2011 IEEE 8th International Conference on, 2011.
M. Cervero Abello, V. Mateu, J. M. Miret, F. Sebe, and J. Valera, “An Elliptic Curve Based Homomorphic Remote Voting System,” RECSI2014, -5 September 2014.