دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396 (712) 
2. یک طرح تعمیم‌یافته برای استخراج کلید بیومتریک از الگوی تایپ

صفحه 9-18

امیر بیدختی؛ سیدمرتضی پورنقی؛ امیرحسین خلیلی تیرانداز