دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1396 (800) 
7. تشخیص ربات های ناهنجار در پرس وجوهای موتور جستجو

صفحه 81-93

محمدجواد سروقدمقدم؛ مهدی نقوی؛ مجید غیوری ثالث