روش راهبردی کنترلی مقابله با خاموشی ریزشبکه‌ها حین وقوع حملات سایبری به شبکه برق سراسری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله هدف اصلی حفظ پایداری درحالی است که با حملات سایبری دشمن هوشمند بر شبکه قدرت و فرامین کنترلی ریزشبکه دچار تنش شده و به حالت جزیره‌ای رفته و یا تغییرات دیگری را بر شبکه اعمال کرده است. حفظ پایداری با کنترل فرکانس در حدود نامی میسر می‌گردد. در جهت کنترل سریع فرکانس در هر لحظه باید تعادل توانی مابین تولید و مصرف برقرار شود که این مهم توسط منابع ذخیره انرژی از قبیل باتری با زمان پاسخ دینامیکی خیلی سریع، قابل انجام است. سیستم ذخیره انرژی باتری اگر به‌خوبی طراحی ‌شده باشد می‌تواند به پایداری فرکانس سیستم از طریق تزریق یا جذب توان اکتیو کمک کند تا شبکه دچار خاموشی نشود که در راستای بیش‌ترین استفاده از ظرفیت باتری، روش کنترلی کارآ بسیار مهم خواهد بود. شبیه‌سازی در محیط MATLAB/SIMULINK انجام‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


S. Masoud Amin and B. F. Wallenberg, “Toward a smart grid: power delivery for the 21st century,” Power and Energy Magazine, vol. 3, no. 5, pp. 34-41, September 2005.
P. A. S. Ralston, J. H. Graham, and J. L. Heir, “Cyber security risk assessment for SCADA and DCS networks,” ISA Transaction, vol. 46, pp. 583-594, April 2007.
J. Weiss, “Key Issues for Implementing a Prudent Control System Cyber Security Program,” Electric Energy T & D Magazine, March/April 2008.
C. Ten, C. Liu, and M. Govindarasu,” Vulnerability assessment of cybersecurity for SCADA systems,” Power Engineering Society General Meeting, IEEE, pp. 1-8 and pp. 24-28, June 2008.
H. Nikkhajoei and R. Iravani, “Steady-state model and power flow analysis of electronically-coupled distributed resource units,” IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 22, no. 1, pp. 721–728, October 2007.
C. K. Sao and P. W. Lehn, “Control and power management of converter fed micro grid,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 2, pp. 1009–1016, April 2005.
Ch. Hen, Y. Wang, and J. Lai, et al, “Design of parallel inverters for smooth mode transfer micro grid applications,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 25, no. 1, pp. 6–16, January 2010.
J. Yul Kim and J. Joen, et al “Cooperative Control Strategy of Energy Storage System and Micro sources for Stabilizing the Micro grid during Islanded Operation,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 25, no. 12, pp. 3037-3048, December 2010.
P. Thounthong, S. Rael, and B. Davat, “Analysis of super capacitor as second source based on fuel cell power generation,” IEEE Transaction on Energy Conversation, vol. 24, no. 1, pp. 247–255, March 2009.
L. Yowie, D. Mahinda, and V. Poh, et al, “Design, analysis, and real-time testing of a controller for multi bus micro grid system,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 19, no. 5, pp. 1195–1204, September 2004.
Y. W. Li and C. N. Kao, “An accurate power control strategy for power electronics-interfaced distributed generation units operating in a low voltage multi bus micro grid,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 24, no. 12, pp. 2977–2988, December 2009.
T. Tanabe, S. Suzuki, and Y. Ueda, et al “Control performance verification of power system stabilizer with an EDLC in islanded micro grid,” IEEE Transaction on Power and Energy, vol. 129, no. 1, pp. 139–147, November 2009.
J. A. P. Lopes, C. L. Moreira, and A. G. Madureira, “Defining control strategies for micro grids islanded operation,” IEEE Transaction on Power Systems, vol. 21, no. 2, pp. 916–924, March 2006.
T. Fleury, H. Khurana, and V. Welch, “Towards a taxonomy of attacks against energy control systems,” Proceedings of IFIP Inter, March 2008.
M. Panteli and D. S. Krischen, “Assessing the effect of failures in the information and communication infrastructure on power system reliability,” Power System Conference and Exposition (PSCE), 21-23 March 2011.
E. Vahedi, “Practical power system operation,” IEEE Press, ch. 2, sec. 2.3, pp. 8-9, 2014.