دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1398، صفحه 1-150 
11. حمله‌ای جدید به شبکه مخلوط مرکب جیکوبسون

صفحه 113-119

محمود سلماسی زاده؛ سیدامیر مرتضوی؛ جواد مهاجری