بررسی روش‌های مقابله با حملات کانال جانبی از طریق منطق تفاضلی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه الگوریتم‌های رمزنگاری نفوذ‌ناپذیر و کارآمدی برای حفظ امنیت اطلاعات در سامانه‌های کامپیوتری به­کار می‌ر‌وند. این الگوریتم‌ها به شیوه‌ای طراحی شده‌اند که به­دست آوردن کلید و دست­یابی به داده‌های رمزشده‌ توسط آن‌ها از طریق تحلیل الگوریتم، در زمان قابل قبول ناممکن باشد. با این وجود، امکان دست­یابی مهاجمان به اطلاعات محرمانه از طریق تحلیل اطلاعات جانبی مدار رمزنگاری مانند توان مصرفی یا اندازه‌گیری میدان مغناطیسی، وجود دارد. استفاده از منطق تفاضلی پویا، یکی از موثرترین روش‌های مقابله با حملات توانی است. در این روش، مصرف توان تا حد امکان نسبت به داده‌های رمز­نگاری ناهمبسته می­شود و اجرای حملات کانال جانبی از نوع حملات توانی را مشکل می­سازد. در این مقاله، تعدادی از روش‌های کاربردی و اصلی مقابله با حملات کانال جانبی بررسی شده‌اند. با وجود این­که امکان پیاده‌سازی اغلب این روش‌ها به­صورت مدار مجتمع خاص منظوره وجود دارد اما در این مقاله روش‌های گردآوری شده با هدف پیاده‌سازی روی تراشه‌های قابل بازپیکربندی بررسی و مقایسه شده‌اند. همچنین، کلیه‌ این روش‌ها با استفاده از منطق تفاضلی پویا در مقابل حملات تحلیل توان، مقاوم‌ شده‌اند. در ادامه این مقاله، این روش‌ها از جنبه‌های متفاوتی مانند آسیب‌پذیری در مقابل حملات، محدودیت‌های پیاده‌سازی و سربار تحمیل شده به مدار، با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در پایان این مقاله با ارزیابی روش‌های شرح داده شده، نشان می‌دهد که چالش‌های پیش‌روی منطق تفاضلی پویا در ازای تحمیل سربار بالاتر کاهش می­یابند. بررسی‌ها نشان داده که روش SDDL با ۲۰۰٪ کمترین سربار و روش DWDDL با ٪۱۱۶۰ بیشترین سربار را در پیاده‌سازی دارد. هر چند کامل‌ترین روش شرح داده شده، همچنان با محدودیت‌هایی در پیاده‌سازی مواجه است.

کلیدواژه‌ها


[1]      M. Tehranipoor and C. eds. Wang, “Introduction to hardware security and trust,” Springer Science & Business Media, 2011.##
[2]      P. Yu and P. Schaumont, “Secure FPGA circuits using controlled placement and routing,” in Proceedings of the 5th IEEE/ACM international conference on Hardware/software codesign and system synthesis (ACM), 2007.##
[3]      T. Popp and S. Mangard, “Masked dual-rail pre-charge logic: Dparesistance without routing constraints,” in International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES), 2005.##
[4]      A. Wild, A. Moradi, and T. Guneysu, “Glifred: Glitch-free duplicationtowards power-equalized circuits on FPGAs,” IEEE Transactions on Computers, no. 1, pp. 1–1, 2017.##
[5]      Z. Chen and Y. Zhou, “Dual-rail random switching logic: a countermeasure to reduce side channel leakage,” in International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2006.##
[6]      M. Bucci, L. Giancane, R. Luzzi, and A. Trifiletti, “Three-phase dualrail pre-charge logic,” in International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, pp. 232–241, 2006.##
[7]      W. He, E. de la Torre, and T. Riesgo, “An interleaved      epe-immune PA-DPL structure for resisting concentrated em side channel attacks on FPGA implementation,” in International Workshop on Constructive SideChannel Analysis and Secure Design, 2012.##
[8]      S. Guilley, S. Chaudhuri, L. Sauvage, T. Graba, J.-L. Danger, P. Hoogvorst, V.-N. Vong, and M. Nassar, “Place-and-route impact on the security of DPL designs in FPGAs,” in Proceedings of IEEE International Workshop on Hardware-Oriented Security and Trust (HOST), 2008.##
[9]      R. Soares, N. Calazans, V. Lomne, P. Maurine, L. Torres, and M. Robert, “Evaluating the robustness of secure triple track logic through prototyping,” in Proceedings of the 21st annual symposium on Integrated circuits and system design (ACM), 2008.##
[10]      T. Popp, M. Kirschbaum, T. Zefferer, and S. Mangard, “Evaluation of the masked logic style mdpl on a prototype chip,” in International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2007.##
[11]      M. Masoumi, A. Dehghan Menshadi, E. Madadi, S. Saee Moghadam, “A New and Efficient Method of Mass Masking and its Resistance Assessment to Power Analysis,” Journal of Electronical & Cyber Defence, vol. 6, no. 2, 2018.##
 [12]      K. Tiri, M. Akmal, and I. Verbauwhede, “A dynamic and differential cmos logic with signal independent power consumption to withstand differential power analysis on smart cards,” in Proceedings of the 28th IEEE European Conference on Solid-State Circuits (ESSCIRC), 2002##.
[13]      K. Tiri and I. Verbauwhede, “A logic level design methodology for a secure DPA resistant asic or FPGA implementation,” in Proceedings of IEEE Europe Conference and Exhibition on Design, Automation and Test, vol. 1, pp. 246–251, 2004.##
[14]      A. Moradi and A. Poschmann, “Lightweight Cryptography and DPA Countermeasures: A Survey,” Financial Cryptography and Data Security Lecture Notes in Computer Science, pp. 68–79, 2010.##
[15]      W. He, A. Otero, E. de la Torre, and T. Riesgo, “Customized and automated routing repair toolset towards side-channel analysis resistant dual rail logic,” Microprocessors and Microsystems, vol. 38, no. 8, pp. 899–910, 2014.##
[16]      R. Velegalati and J.-P. Kaps, “Improving security of SDDL designs through interleaved placement on Xilinx FPGAs,” in Proceedings of IEEE International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), 2011.##
[17]      A. Razafindraibe, M. Robert, and P. Maurine, “Improvement of dual rail logic as a countermeasure against DPA,” in Proceedings of IEEE IFIP International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC), 2007.##
[18]      M. Nassar, S. Bhasin, J.-L. Danger, G. Duc, and S. Guilley, “BCDL: a high speed balanced DPL for FPGA with global precharge and no early evaluation,” in Proceedings of the Conference on Design, Automation and Test in Europe, 2010.##
[19]      A. Moradi and V. Immler, “Early propagation and imbalanced routing, how to diminish in FPGAs,” in International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2014.##
[20]      D. Jayasinghe, A. Ignjatovic, J. A. Ambrose, R. Ragel, and S. Parameswaran, “Quadseal: Quadruple algorithmic symmetrizing countermeasure against power based side-channel attacks,” in Proceedings of IEEE International Conference on Compilers, Architecture and Synthesis for Embedded Systems (CASES), 2015.##
[21]      A. Wild, A. Moradi, and T. Guneysu, “Evaluating the duplication of dual-rail precharge logics on FPGAs,” in International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design, 2015.##