ارائه الگوریتم نوین در تخصیص منابع اختلال راداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علم و صنعت ایران

چکیده

صورت مسئله تخصیص بهینه منابع اختلال یکی از موضوعات مورد نیاز در جنگ الکترونیک است. پس از طراحی و تولید انواع اخلالگر، حال این سؤال مطرح است که در یک صحنه نبرد الکترونیکی شامل تعداد زیادی رادار متعلق به نیروهای دشمن، منابع محدود ایجاد اختلال باید به کدامیک از رادارهای دشمن اختصاص یابند. در این راستا، مقاله حاضر به ارائه الگوریتمی ‌نوین جهت تخصیص منابع اختلال در برابر سامانه مکان‌یابی دشمن می‌پردازد. معیار تخصیص منابع اختلال، بیشینگی خطای تخمین می‌باشد. در الگوریتم پیشنهادی، گیرنده‌هایی به­عنوان قربانی انتخاب می‌گردند که مختل شدن آن‌ها بیشترین سهم را در کاهش دقت تخمین داشته باشند. از کران پایین کرامر-رائو به­عنوان معیار سنجش خطا در الگوریتم تخصیص منابع اختلال استفاده شده است. پس از اجرای الگوریتم، گیرنده‌های قربانی مشخص شده و ابهام تخصیص مرتفع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1]     H. Jiang, Y. Zhang, and H. Xu, “Optimal Allocation of Cooperative Jamming Resource Based on Hybrid Quantum-Behaved Particle Swarm Optimisation and Genetic Algorithm,” IET Radar, Sonar & Navigation, vol. 11, pp.   185-192, 2017.##
[2]     S. M. R. Mosavi and H. Alimohammady, “Suboptimal Algorithms for Radar Jamming Resource Assignment,” Advanced Defence Sci. & Tech., vol. 1, no. 3, pp. 33-41, 2015. (in Persian)##
[3]     Y. Gao and D.-S. Li, “Electronic Counter measures Jamming Resource Optimal Distribution,” Information Technology and Intelligent Transportation Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing 455 (Springer), vol. 455, pp. 113-121, 2017.##
[4]     [4]   V. Tas, “Optimal Use of TDOA Geo-Location Techniques Within the Mountainous Terrain of Turkey,” M.S. Thesis, Naval Postgraguate School, Sept. 2012.##
[5]     G. Hoye, “Analyses of the Geolocation Accuracy that Can Be Obtained Shipborn Sensors by Use of Time Difference of Arrival (TDOA), Scanphase, and Angle of Arrival (AOA) Measurements,” rapport, Forsvarets forskningsinstitutt/ Norwegian Defence Research Establishment (FFI), 2010.##
[6]     D. Moreno-Salinas, A. M. Pascoal, and J. Aranda, “Optimal Sensor Placement for Multiple Target Positioning with Range-Only Measurements in Two-Dimensional Scenarios,” Sensors (Basel), vol. 13, pp. 10674-10710, Aug. 2013.##
[7]     Wikipedia, “Optimal design,” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimal_design&oldid=841573741, 2018.##
[8]     S. Herath and P. Pathirana, “Optimal Sensor Arrangements in Angle of Arrival (AoA) and Range Based Localization with Linear Sensor Arrays,” Sensors (Basel), vol. 13, pp. 12277-12294, 2013.##
[9]     N. H. Nguyen and K. Dogancay, “Optimal Geometry Analysis for Multistatic TOA Localization,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 64, pp. 4180-4193, 2016.##
[10]  A. Farina and E. Hanle, “Position Accuracy in Netted Monostatic and Bistatic Radar,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. AES-19, pp. 513-520, 1983.##
[11]  A. Beck, P. Stoica, and J. Li, “Exact and Approximate Solutions of Source Localization Problems,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 56, pp. 1770-1778, 2008.##
[12]  S. Chen and K. C. Ho, “Achieving Asymptotic Efficient Performance for Squared Range and Squared Range Difference Localizations,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 61, pp. 2836-2849, 2013.##
[13]  J. Shen, A. F. Molisch, and J. Salmi, “Accurate Passive Location Estimation Using TOA Measurements,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 11, pp. 2182-2192, 2012.##
[14]  L. Rui, and K. C. Ho, “Elliptic Localization: Performance Study and Optimum Receiver Placement,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 62, pp. 4673-4688, 2014.##
[15]  S. Coraluppi, “Multistatic Sonar Localization,” IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 31,  pp. 964-974, 2006.##
 [16]  A. M. Haimovich, R. S. Blum, and L. J. Cimini, “MIMO Radar with Widely Separated Antennas,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 25, pp. 116-129, 2008.##
[17]  E. Fishler, A. Haimovich, R. Blum, D. Chizhik, L. Cimini, and R. Valenzuela, “MIMO radar: An Idea Whose Time Has Come,” in Proceedings of the 2004 IEEE Radar Conference (IEEE Cat. No.04CH37509), pp. 71-78, 2004.##
[18]  [18] E. Fishler, A. Haimovich, R. S. Blum, L. J. Cimini, D. Chizhik, and, R. A. Valenzuela, “Spatial Diversity in Radars-Models and Detection Performance,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 54, pp. 823-838, 2006.##
[19]  H. Godrich, A. M. Haimovich, and R. S. Blum, “Target Localization Accuracy Gain in MIMO Radar-Based Systems,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56, pp. 2783-2803, 2010.##
[20]  B. O'Keefe, “Finding Location with Time of Arrival and Time Difference of Arrival Techniques,” in ECE Senior Capstone Project (ECE '17), 2017.##
[21]  [21] W. Meng, L. Xie, and W. Xiao, “Optimal TDOA Sensor-Pair Placement With Uncertainty in Source Location,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 65, pp. 9260-9271, 2016.##
[22]  H. Liu, H. Darabi, P. Banerjee, and J. Liu, “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques and Systems,” IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol. 37, pp.        1067-1080, 2007.##
[23]  B. Omidali and S. S. A.-A. B. Shirazi, “Sensor Placement to Improve the Positioning Performance Based on Angle of Arrival (AOA),” Wireless Engineering and Technology, vol. 01, pp. 41-45, 2010.##
[24]  K. Doğançay and H. Hmam, “Optimal Angular Sensor Separation for AOA Localization,” Signal Processing, vol. 88, pp. 1248-1260, 2008.##