دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1398، صفحه 1-174 
12. الگوی انتخاب راه کار عملیاتی برای مقابله عملیات شبکه محور

صفحه 133-155

مهدی ملازاده گل‌محله؛ حمیدرضا لشکریان؛ حمیدرضا شیخ محمدی؛ کمال میرزایی