شکل‌دهی پرتو تطبیقی مقاوم در برابر خطای تخمین زاویه‌ ورود سیگنال اخلال ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی نوشیروانی بابل

2 موسسه علوم و فناوری آریان

چکیده

یکی از راه‌های مقابله با اثر اخلالگرها مخصوصاً اخلالگرهای داخل باند، استفاده از شکل‌دهی پرتو در سامانه‌های چندآنتنه است. در این روش بر اساس اطلاعات زاویه ورود سیگنال هدف و سیگنال تداخل، سعی می‌شود تا پیک بیم در راستای سیگنال مطلوب قرار داده شده و یک نال در بیم در راستای تداخل قرار داده شود. از آنجا که عمق نال و محل آن وابسته به اطلاعات زاویه اخلالگر است و در عمل امکان دست­یابی به اطلاعات دقیق از زاویه اخلالگر وجود ندارد، در این مقاله یک روش شکل‌دهی بیم مقاوم در برابر خطای زاویه‌سنجی اخلالگر به نام شکل‌دهنده بیم مبتنی بر خطای تخمین پیشنهاد شده است که نسبت به روش‌های سنتی که خطا را لحاظ نمی‌کنند و نسبت به روش­های قبلی   معرفی­شده در مقالات از کارایی بالاتری برخوردار است. در بسیاری از مقالات از روش‌های مبتنی بر داده که نیاز به یک ساختار پیچیده جهت استخراج اطلاعات سیگنال مطلوب و اخلالگر دارد استفاده شده است، در حالی­که در این مقاله استفاده از اطلاعات سامانه‌های شنود موجود و لحاظ کردن خطای آنها در مقابله با اخلالگر پیشنهاد می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی­ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، نسبت سیگنال به نویز و تداخل را با وجود خطای زاویه‌سنجی، در حد سامانه­ای با اطلاعات دقیق از زاویه اخلالگر حفظ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


[1]     F. Samsami-Khodadad and F. Nazari, “A Novel and Efficient DS/CDMA Direction of Arrival Algorithm for Multipath Fading Channel,” Journal of Electronical & Cyber Defence, vol. 3, no. 3, 2016. (In Persian)##
 [2]     J. Capon, “High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis,” Proceedings of the IEEE, vol. 57, no. 8, pp. 1408-1418, Aug. 1969.##
 [3]     J. Li and P. Stoica, “Robust Adaptive Beamforming,” Wiley, New York, 2006.##
 [4]     B. D. Carlson, “Covariance matrix estimation errors and diagonal loading in adaptive arrays,” Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, vol. 24, no. 4, pp. 397–401, Jul. 1988.##
 [5]     O. L. Frost, “An algorithm for linearly constrained adaptive array processing,” Proceedings of the IEEE, vol. 60, no. 8, pp. 926–935, Aug. 1972.##
 [6]     S. Applebaum and D. Chapman, “Adaptive arrays with main beam constraints,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 24, no. 5, pp. 650–662,   Sep. 1976.##
 [7]     C. Y. Tseng and L. J. Griffiths, “A unified approach to the design of linear constraints in minimum variance adaptive beamformers,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 40, no. 12, pp. 1533–1542, Dec. 1992.##
 [8]     J. B. Liu, X. C. Cong, W. Xie, Q. Wan, and G. Gui, “robust adaptive beamforming for noncircular signal against array steering vector mismatch and interference nonstationary,” proceeding of ChinaSIP, pp. 89-93, 2015.##
 [9]     C. Zhou, Y. Gu, W. Song, Y. Xie, and Z. Shi, “Robust Adaptive Beamforming Based on DOA Support Using Decomposed Coprime Subarrays,” proceeding of 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 2986-2990, 2016.##
 [10]  W. Guo, P. Mu, Q. Yin, and W. Wang, “A New Robust Beamforming Method Against Signal Steering Vector Errors And Moving Jammers,” 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), pp. 1-5, 2011.##
 [11]  V. Rabinovich and N. Alexandrov, “Antenna Arrays and Automotive Applications,” Springer, New York, Chapter 2, 2013.##