بهبود روش‌های انتساب بار داده در فرآیند جرم‌شناسی شبکه‌های کامپیوتری به کمک فیلتر بلوم سلسله مراتبی در زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

انتساب حملات سایبری در سطح شبکه‌های کامپیوتری به عوامل آن، یکی از مهم‌ترین مراحل جرم‌شناسی شبکه محسوب می‌شوند. در فرآیند انتساب در برخی موارد تنها به بار داده بسته‌های تبادل‌شده در شبکه دسترسی وجود دارد و از این رو روش‌های انتساب بار داده معرفی شده‌اند. در روش‌های انتساب بار داده باید کل ترافیک در قالب خلاصه ذخیره شده و حریم خصوصی کاربران حفظ شود که برای این منظور از ساختار داده تصادفی فیلتر بلوم استفاده می‌شود. پژوهش‌هایی که تاکنون در این حوزه انجام شده تلاش می‌کنند تا خطای مثبت- نادرست فیلترهای بلوم را کاهش داده و نسبت کاهش حجم داده را بهبود دهند ولی تاکنون پژوهش قابل توجهی در خصوص عملیاتی کردن این روش‌ها در سطح شبکه‌های کامپیوتری انجام نشده است. خروجی یک روش انتساب بار داده، باید شناسه‌های جریانی باشد که مشکوک به انتقال نمونه‌ ترافیک مخرب هستند. چالشی که در راستای عملیاتی کردن این روش‌ها در این پژوهش به آن پرداخته شده، زیاد بودن تعداد پرس‌وجوها در فرآیند یک انتساب است. زیاد بودن پرس‌وجوها از زیاد بودن شناسه‌های جریان و فیلترهای بلوم در بازه‌های زمانی طولانی مدت ناشی می‌شود. در این پژوهش راه‌کاری مبتنی­بر سلسله‌مراتب زمان ارائه­شده که فضای پرس‌وجو را کاهش داده و سعی می‌کند تعداد شناسه‌های جریان که به اشتباه گزارش شده‌اند را کاهش دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در رویکرد مبتنی بر سلسله‌مراتب زمان، احتمال رخ ندادن خطا در برخی از شاخه‌های سلسله‌مراتب وجود داشته و از شناسه‌های جریان مربوط به آن شاخه برای پرس‌وجو صرف‌نظر می‌شود. این موضوع در نهایت می‌تواند به کاهش خطای نهایی سامانه انتساب بار داده منجر شود به‌طوری که مقدار خطای سامانه در سناریوی طراحی‌شده، در روش قبلی برابر با 66/5 درصد بوده و این مقدار به 98/3 درصد کاهش پیدا کرده و ۸۴۰۰ شناسه‌ جریان کمتری به اشتباه گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     E. S. Pilli, R. C. Joshi, and R. Niyogi, "Network forensic frameworks: Survey and research challenges", digital investigation, vol. 7, pp. 14-27, 2010.##
[2]     K. Shanmugasundaram, H. Brönnimann, and N. Memon, "Payload attribution via hierarchical bloom filters", in Proceedings of the 11th ACM Conference on Computer and Communications Security, Washington, DC, USA, pp. 31-41, 2004.##
[3]     D. D. Clark and S. Landau, "Untangling attribution", Harv. Nat'l Sec. J., vol. 2, pp. 323-353, 2011.##
[4]     B. H. Bloom, "Space/time trade-offs in hash coding with allowable errors", Communications of the ACM, vol. 13, pp. 422-426, 1970.##
[5]     A. Almulhem and I. Traore, "A survey of connection-chains detection techniques", in 2007 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing, Victoria, B.C., Canada, pp. 219-222, 2007.##
[6]     S. C. Lee and C. Shields, "Challenges to automated attack traceback", IT professional, vol. 4, pp. 12-18, 2002.##
[7]     A. Mairh, D. Barik, K. Verma, and D. Jena, "Honeypot in network security: a survey", in International conference on communication, computing & security, ODISHA, India, pp. 600-605, 2011.##
[8]     A. C. Snoeren, C. Partridge, L. A. Sanchez, C. E. Jones, F. Tchakountio, S. T. Kent, et al., "Hash-based IP traceback," ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 31, pp. 3-14, 2001.##
[9]     C. Gong and K. Sarac, "IP traceback based on packet marking and logging", in IEEE International Conference on Communications, Seoul, Korea, pp. 1043-1047, 2005.##
[10]  S. M. Bellovin, M. Leech, and T. Taylor, "ICMP traceback messages", Internet draft: draftietfitrace 03. txt, 2003.##
[11]  C. Gong and K. Sarac, "IP traceback based on packet marking and logging", in IEEE International Conference on Communications, Seoul, Korea, pp. 1043-1047, 2005.##
 [12]  L. Fan, P. Cao, J. Almeida, and A. Z. Broder, "Summary cache: a scalable wide-area web cache sharing protocol", IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), vol. 8, pp. 281-293, 2000.##
[13]  F. M. Cuenca-Acuna, C. Peery, R. P. Martin, and T. D. Nguyen, "Planetp: Using gossiping to build content addressable peer-to-peer information sharing communities", in High Performance Distributed Computing, 2003. Proceedings. 12th IEEE International Symposium on, pp. 236-246, 2003.##
[14]  A. Broder and M. Mitzenmacher, "Network applications of bloom filters: A survey", Internet mathematics, vol. 1, pp. 485-509, 2004.##
[15]  K. Shanmugasundaram, N. Memon, A. Savant, and H. Bronnimann, "ForNet: A distributed forensics network", in International Workshop on Mathematical Methods, Models, and Architectures for Computer Network Security, Petersburg, Russia, pp. 1-16, 2003.##
[16]  M. Ponec, P. Giura, J. Wein, and H. Brönnimann, "New payload attribution methods for network forensic investigations", ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), vol. 13, pp. 15-47, 2010.##
[17]  Chen, Yan, et al. "CAS: Content Attribution System for Network Forensics." International Conference on Trustworthy Computing and Services. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014.##
[18]  Wei, Yichen, et al. "Winnowing multihashing structure with wildcard query." Asia-Pacific Web Conference. Springer, Cham, 2014.##
[19]  Hosseini, S. Mohammad, and Amir Hossein Jahangir. "An Effective Payload Attribution Scheme for Cybercriminal Detection Using Compressed Bitmap Index Tables and Traffic Downsampling." IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13.4 (2018): 850-860.##
[20]  M. H. Haghighat, M. Tavakoli, and M. Kharrazi, "Payload attribution via character dependent multi-bloom filters", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 8, pp. 705-716, 2013.##
[21]  L. Zhang and Y. Guan, "TOPO: A topology-aware single packet attack traceback scheme", in Securecomm and Workshops, Securecomm and Workshops, 2006, pp. 1-10, 2006.##