تحلیل بهبود دسترسی به رسانه در شبکه های هوشمند مبتنی بر IEEE 802.15.4 با استفاده از الگوریتم های هوش جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

نیاز به صرفه­جویی در انرژی و تطابق زیست محیطی، سبب گردیده تا دولت­ها و صنایع برق در سراسر جهان، شبکه های برق موجود خود را به شبکه برق هوشمند یا به اختصار شبکه هوشمند تبدیل نمایند. در این بین، شبکه­های مخابراتی نقش مهمی را در تبدیل شبکه برق فعلی به شبکه هوشمند ایفا می­کنند. شبکه­های حسگر بی­سیم (WSN) شامل تعداد بسیار زیاد گره­های عملگر و حسگرهای ارزان­قیمت، کم­توان، کوچک و چندتابعی می­باشند که به­صورت بی­سیم با یکدیگر در ارتباطند و به دلایلی همچون قابلیت اجرا در شرایط محیطی خاص، قابلیت تحمّل خطا، مصرف انرژی کمتر، پیکربندی خودکار، توسعه سریع و کم­هزینه به­عنوان یک فناوری توانا جهت کاربردهای گوناگون شبکه هوشمند مورد توجه قرار گرفته­اند. در کنار مزایای فوق این نوع شبکه با محدودیت مهم تأخیر ارسال داده مواجه است که دلیل آن استفاده از پیوند­های ارتباطی کم­توان در محیط­های متراکم است. شناخت روش‌های آگاه به اولویت و تأخیر برای دسترسی به رسانه برای شبکه‌های حسگر بی­سیم در شبکه هوشمند هدف اصلی در این پژوهش است که با ارائه روشی آگاه به اولویت و تأخیر همراه با بهبود قابلیت اطمینان بوسیله تنظیم پویای پارامترهای زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه در WSN محقق گردیده­ است. پارامترهای زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه شامل تعداد دفعات عقبگرد، عقبگرد نمایی، تعداد دفعات ارسال مجدد و پنجره رقابت می­باشند که منطبق بر تغییرات دوره ارزیابی کانال به­صورت بهینه تنظیم می­شوند. در روش پیشنهادی استفاده از روش بهینه­سازی دسته ذرات به­منظور تعیین مقادیر مناسب پارامترهای زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     S. Rekik, N. Baccour, M. Jmaiel, and K. Drira, “Wireless sensor network based smart grid communications: Challenges, protocol optimizations, and validation platforms,” Wireless Personal Communications, vol. 95, pp. 4025-4047, 2017.##
[2]     F. Charfi and M. Bouyahi, “Performance evaluation of beacon enabled IEEE 802.15. 4 under NS2,” International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS), vol. 3, pp. 67-79, 2012.##
[3]     A. B. Mirghadri, R. Shirbanian, and A. Mirghadri, “A New Lightweight Authentication Scheme for Wireless Sensor Networks,” Journal Of Electronical & Cyber Defence, vol. 4, pp. 1-10, 2016.##
[4]     E. Fadel, V. C. Gungor, L. Nassef, N. Akkari, M. A. Malik, S. Almasri, et al., “A survey on wireless sensor networks for smart grid,” Computer Communications, vol. 71, pp. 22-33, 2015.##
[5]     M. Yigit, E. A. Yoney, and V. C. Gungor, “Performance of MAC protocols for wireless sensor networks in harsh smart Grid environment,” in First International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Batumi, Georgia, pp. 50-53, 2013.##
[6]     Y. Kabalci, “IEEE 802.15. 4 Technologies for Smart Grids,” in Smart Grids and Their Communication Systems, ed Singapore: Springer, pp. 531-550, 2019.##
[7]     S. Sarode and J. Bakal, “A Slotted CSMA/CA of IEEE 802.15. 4 Wireless Sensor Networks: A Priority Approach,” International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), vol. 44, pp. 33-38, 2017.##
[8]     I. Ramachandran and S. Roy, “WLC46-2: On the impact of clear channel assessment on MAC performance,” in Global Telecommunications Conference, GLOBECOM'06. IEEE, San Francisco, pp. 1-5, 2006.##
[9]     I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, “A Delay Mitigation Scheme for WSN-based Smart Grid Substation Monitoring,” in 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), Sardinia, Italy, pp. 1470-1475, 2013.##
[10]  G. Rajalingham, Y. Gao, Q.-D. Ho, and T. Le-Ngoc, “Quality of service differentiation for smart grid neighbor area networks through multiple RPL instances,” in Proceedings of the 10th ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks, pp. 17-24, 2014.##
[11]  D. Sahin, V. C. Gungor, T. Kocak, and G. Tuna, “Quality-of-service differentiation in single-path and multi-path routing for wireless sensor network-based smart grid applications,” Ad Hoc Networks, vol. 22, pp. 43-60, 2014.##
[12]  I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, “QoS-aware inter-cluster head scheduling in WSNs for high data rate smart grid applications,” in Global Communications Conference (GLOBECOM), Atlanta, GA, USA, pp. 2628-2634, 2013.##
[13]  I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah,  “Priority-and delay-aware medium access for wireless sensor networks in the smart grid,” IEEE Systems Journal, vol. 8, pp. 608-618, 2014.##
[14]  I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, “Delay critical smart grid applications and adaptive QoS provisioning,” IEEE Access, vol. 3, pp. 1367-1378, 2015.##
[15]  W. Sun and J. Wang, “Cross-layer QoS optimization of wireless sensor network for smart grid,” International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 10, p. 327067, 2014.##
[16]  I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, “A survey on cross-layer quality-of-service approaches in WSNs for delay and reliability-aware applications,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, pp. 525-552, 2016.##
[17]  I. Hosni and N. Hamdi, “Cross layer optimization of end to end delay in WSN for smart grid communications,” in Signal, Image, Video and Communications (ISIVC), International Symposium on, pp. 217-223, 2016.##
[18]  [18] A. Koubaa, M. Alves, B. Nefzi, and Y.-Q. Song, “Improving the IEEE 802.15. 4 slotted CSMA/CA MAC for time-critical events in wireless sensor networks,” 2006.##
[19]  E. N. Ndih, N. Khaled, and G. De Micheli, “An analytical model for the contention access period of the slotted IEEE 802.15. 4 with service differentiation,” in International Conference on Communications, ICC'09. , Dresden, Germany, pp. 1-6, 2009.##
[20]  A. Mohameden, L. Boukhatem, and G. Pujolle, “Class aware duty cycle (CADC) to improve QoS of IEEE 802.15. 4 networks,” in 2nd IFIP Wireless Days (WD), Paris, France, pp. 1-6, 2009.##
[21]  E.-J. Kim, M. Kim, S.-K. Youm, S. Choi, and C.-H. Kang, “Priority-based service differentiation scheme for IEEE 802.15. 4 sensor networks in non-saturation environments,”                    AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 61, pp. 69-81, 2007.##
[22]  F. Xia, J. Li, R. Hao, X. Kong, and R. Gao, “Service differentiated and adaptive CSMA/CA over IEEE 802.15. 4 for cyber-physical systems,” The Scientific World Journal, vol. 2013, pp. 1-12, 2013.##
[23]  M. M. Ahmed and S. S. Bari, “A Novel Spiral Back-off Mechanism for Wireless Sensor Networks MAC Protocol in Smart Grid System,” in IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT), Washington, DC, USA, pp. 1-5, 2015.##
[24]  H. Farag, M. Gidlund, and P. Österberg, “A Delay-Bounded MAC Protocol for Mission-and Time-Critical Applications in Industrial Wireless Sensor Networks,” IEEE Sensors Journal, vol. 18, pp. 2607-2616, 2018.##
[25]  Q. Liu, D. Chen, F. Gao, and G. Pang, “A Real-Time and Efficient MAC Protocol for Smart Grid Wireless Communications,” International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 10, pp. 1-8, 2014.##
[26]  B.-H. Lee, H.-K. Wu, and N.-C. Yu, “A Priority Based Algorithm for Adaptive Superframe Adjustment and GTS Allocation (PASAGA) in IEEE 802.15. 4 LR-WAN,” in International Conference on Applied System Invention (ICASI), Chiba, Japan, pp. 318-320, 2018.##
 [27]  M. Tahir and S. K. Mazumder, “Event-and Priority-Driven Coordination in Next-Generation Grid,” IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 4, pp. 1186-1194, 2016.##
 
[28]  I. Al-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah,      “Delay-aware medium access schemes for WSN-based partial discharge measurement,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 63, pp. 3045-3057, 2014.##
[29]  F. Alassery, “Quality of Service (QoS)-Aware Wireless Sensor Networks (WSNs) MAC Protocol for Time-Critical Smart Grid Applications,” Journal of Computations & Modelling, vol. 6, pp. 107-132, 2016.##
[30]  P. G. Park, P. Di Marco, P. Soldati, C. Fischione, and K. H. Johansson, “A Generalized Markov Chain Model for Effective Analysis of Slotted IEEE 802.15. 4,” in 6th International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, MASS'09, Macau, China, pp. 130-139, 2009.##
[31]  P. Chatzimisios, V. Vitsas, and A. C. Boucouvalas, “Throughput and Delay Analysis of IEEE 802.11 Protocol,”  in 5th International Workshop on Networked Appliances, Liverpool, pp. 168-174, 2002.##
[32]  M. Clerc, “ Particle Swarm Optimization,” John Wiley & Sons, 2010.##