دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397 (846) 
1. مبهم سازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین

صفحه 1-16

سعید پارسا؛ حمیدرضا صالحی؛ محمد هادی علائیان


2. راه حل پیشنهادی جلوگیری از حمله رله در گوشی تلفن همراه با استفاده از TEE

صفحه 17-35

سمیرا طارمی؛ محمد علی دوستاری؛ صادق حاجی محسنی؛ مریم میابی جغال؛ محسن مقصودلو


4. تحلیل روش مصالحه زمان- حافظه با استفاده از گراف تصادفی

صفحه 47-55

عبدالرسول میرقدری؛ علی دینی؛ ناصرحسین غروی؛ عباسعلی فتحی زاده