دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1397، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

تجسم حملات سایبری با تخمین خسارت و ترکیب قابلیت و فرصت مهاجم بر اساس مدل انتقال باور

صفحه 1-12

علی‌جبار رشیدی؛ مجید جعفری؛ کوروش دادش‌تبار احمدی