دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1397، صفحه 1-170 
4. مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش

صفحه 45-57

محبوبه پیمانکار؛ محمد رنجبر؛ احمد ایزدی پور؛ سعید بلوچیان


5. تحلیل رمز چرخشی بر Shabal , Cube Hash

صفحه 59-64

سید علی طباطبائی فیض آباد؛ احمد گائینی؛ بهبد کشاورزی


6. کاهش خطای فریب GPS با استفاده از تخمین‎گر تطبیقی در حلقه ردیابی

صفحه 65-80

مریم معاضدی؛ سید محمد رضا موسوی؛ زهرا نصرپویا؛ علی صدر