ارائه مدل تصمیم‌یار فرماندهی عملیات سایبری مبتنی بر مدل مارکوفِ زیست‌آهنگ

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در طرح‌ریزی عملیات سایبری، تعیین مأموریت‌های افراد، متناسب با شرایط جسمی، روحی و روانی آن-ها، قبل از به‌کارگیری در عملیات است. با توجه به حساسیت‌های مأموریت‌های سایبری و افزایش درصد موفقیت آن‌ها، علاوه‌بر مباحث فنی، درک صحیح از شرایط افراد انکارناپذیر است؛ نظریه زیست‌آهنگ، یکی از شاخه‌های نوین علم است که به برسی ویژگی‌های روحی، فکری، جسمانی و درونی افراد می‌پردازد. در این مقاله علاوه‌بر مدل‌سازی دوره‌های تناوب چهار چرخه زیست‌آهنگ براساس مدل مارکوف، مأموریت‌های یک عملیات سایبری برای طرح‌ریزی در مدل پیشنهادی، استخراج شده و فرماندهان با مراجعه به این مدل، نیروهای خود را در مأموریت‌های متناسب با شرایط زیست‌آهنگ آن‌ها به‌کارگیری می‌کنند. به‌منظور تعیین میزان تطابق مدل نظری ارائه‌شده با نظر متخصصان سایبری، روش انجام پژوهش توصیفی– تحلیلی با بهره‌گیری از ابزار پرسش‌نامه بوده و از نظرات 30 متخصص حوزه سایبری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تقسیم مأموریت‌ها براساس مدل مارکوف زیست‌آهنگ با نظر خبرگان مطابقت داشته و می‌توان با استفاده از این مدل کارایی را در بهره‌گیری مناسب از متخصصان در عملیات سایبری افزایش داد. نتایج و دستاوردهای این تحقیق را می‌توان به سایر حوزه‌های مختلف عملیات سایبری نیز تعمیم داد.

کلیدواژه‌ها


A. Rabeie and F. Khatamino, “Study of the Relationship between Medicine and Job Satisfaction (The case of NARGAN),” 14th International Conference on Oil, Gas and Petrochemical, pp. 1- 15, 2012.
H. Kashi, P. Mozafari, and H. Erfani, “Biorhythm Theory and Its Uses in Human Factors Engineer (Ergonomy),” The First National Conference on HSE Approach to Oil and Gas Upstream Industry, pp. 1-4, 2014.
M. Akladios, “Human Factors in Systems Design Bio-Rhythms,” Ph.D. Thesis, 2013.
A. Darabpor, “Biorhythm Management and Decision making,” International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting, pp. 1-16, 2015.
I. Mohammadfam, H. Nikoomaram, F. Ghaffari, and Sh. Mahmoudi, “Study of biorhythms effect on the incidence of lost time accidents and their severity: The case of a manufacturing industry,” Int. J. Eng. Res. Appl., vol. 3, pp. 479-83, 2013.
Gh. Shabani Bahar and S. Momeni Piri, “The Determination of Relationship between Biorhythm (Physical Cycle) and Sport Performance in Athletes of Individual Sports in Hamadan Province,” Journal of Physiology and Sport Management, vol. 3, pp. 47-58, 2012.
U. Army, “Cyberspace Operations Concept Capability Plan 2016-2028,” US Army Capabilities Integration Center, vol. 22, 2010.
J. Andress and S. Winterfeld, “Cyber warfare: techniques, tactics and tools for security practitioners,” Elsevier, 2013.
P. D. Allen, “Information operations planning,” Artech House, 2007.
E. Habibi, Z. Mohammadi, A. G. Sartang, and M. Zeinodini, “An Investigation of the Effect of Biorhythm on Occupational Accidents in the Metal Industry,” Journal of Health System Research, vol. 11, PP. 683-687.
A. Ehsani and E. Parsa, “The Impact of Biorhythm Theory on the Industry Management Decisions for the Implementation of Automation in Production Units,” 2’Th International Conference on Industrial Automation, pp. 11-16, 2010.
Gh. Shabani Bahar, A. Samadi, and S. Momeni Piri, "The Relationship between Intellectual and Emotional Cycles with Respect to Biorhythm Theory and Athletes sport performance,” Sport Psychology Studies, vol. 3, pp. 13-28, 2013.
E. M. Mudrinich, “Cyber 3.0: The department of defense strategy for operating in cyberspace and the attribution problem,” AFL Rev., vol. 68, p. 167, 2012.
M. N. Schmitt, “Cyber operations and the jus ad bellum revisited,” 2011.
H. S. Lin, “Offensive cyber operations and the use of force,” J. Nat'l Sec. L. & Pol'y, vol. 4, p. 63, 2010.