بهسازی فرایند طراحی سامانه ی تصویربرداری پرتو گاما به کمک ماتریس ساختار طراحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

2 دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی

3 دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

چکیده

این نوشتار به بهسازی فرآیند طراحی و تحلیل تعاملات در سامانه­ تصویربرداری پرتو گاما می­پردازد. سیستم­­های تصویربرداری پرتو گاما دارای کاربردهای وسیعی در حوزه­های نظامی و امنیتی بوده و برحسب نوع کاربرد، پارامترهای مختلفی در طراحی آن مدنظر قرار می­گیرد. پیچیدگی فرآیند طراحی محصول یادشده و تنوع پارامترهای طراحی، بر ضرورت توسعه­ یک نقشه جامع برای طراحی محصول که نمایانگر نوع ارتباط و تعاملات زیرسیستم­ها می­باشد، صحّه می­گذارد. در این رهگذر از ابزار ماتریس ساختار طراحی استفاده می­شود. ماتریس ساختار طراحی ابزاری برای تحلیل و سازماندهی سیستم­های پیچیده می­باشد و از طریق به نمایش­گذاشتن ارتباطات و تعاملات زیرسیستم­ها به این مهم نایل می­شود. در این پژوهش، ماتریس ساختار طراحی شامل 49 پارامتر برای محصول یادشده توسعه داده شده­ است و سپس این ماتریس به کمک ابزارهای مربوطه خوشه­بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. درنهایت، این 49 پارامتر اولویت­بندی شده و به 5 سطح یا سیکل طراحی تقسیم می­شوند. طراح سیستم با درنظر داشتن این ماتریس می­تواند اثر هر پارامتر طراحی را بر سایر پارامترها درنظر بگیرد و فرآیند طراحی بهینه را مطابق این ماتریس بهسازی­شده دنبال کند. بنابراین، با استفاده از این روش، فرآیند طراحی سیستمی سامانه تصویربرداری پرتو گاما توسعه یافته و طراح با این ابزار و ماتریس می­تواند تسلط و درک کامل­تری بر پارامترها و فرآیند طراحی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 
[1]     S. D. Eppinger and T. R. Browning, “Design Structure Matrix Methods and Applications,” MIT Press, 2012.
[2]     Y. Ali, “An Introduction to Modeling and Analyzing Complex Product Development Processes Using the Design Structure Matrix (DSM) Method,” Urbana, vol. 51, pp. 1-17, 2004.
[3]     T. R. Browning, “Applying the Design Structure Matrix to System Decomposition and Integration problems: A Review and New Directions,” Ieee T Eng Manage, vol. 48, pp.     292-306, 2001.
[4]     C. Zattoni, “Analysis of Airport Check-in Operation and Its Reconfigurable Design and Management,” Doctoral Theses, Faculty of Industrial Engineering, Politecnico Dimilano, Milan, 2011.
[5]     D. Tang, G. Zhang, and S. Dai, “Design as Integration of Axiomatic Design and Design Structure Matrix,” Robot Cim-Int Manuf, vol. 25, pp. 610-619, 2009.
[6]     M. Danilovic and T. R. Browning, “Managing Complex Product Development Projects with Design Structure Matrices and Domain Mapping Matrices,” INT J. Proj. Manag., vol. 25, pp. 300-314, 2007.
[7]     A. Yassine and D. Braha, “Complex Concurrent Engineering and the Design Structure Matrix Method,” Concurrent Engineering, vol. 11, pp. 165-176, 2003.
[8]     M. S. Avnet and A. L. Weigel, “An Application of the Design Structure Matrix to Integrated Concurrent Engineering,” Acta Astronaut, vol. 66, pp. 937-949, 2010.
[9]     D. A. Batallas and A. A. Yassine, “Information Leaders in Product Development Organizational Networks: Social Network Analysis of the Design Structure Matrix,” IEEE T Eng Manage, vol. 53, pp. 570-582, 2006.
 
[10]  X. Deng, G. Huet, S. Tan, and C. Fortin, “Product Decomposition Using Design Structure Matrix for Intellectual Property Protection in Supply Chain Outsourcing,” Comput. Ind., vol. 63, pp. 632-641, 2012.
[11]  H. Robert, Y. Ali, and M. Christoph,               “Systematic Module and Interface Definition Using Component Design Sructure Matrix,” J. Eng. Design, vol. 21, pp. 647-675, 2010.
[12]  M. mohammadi and M. karbasian, “Clustering the Product Design Structure Matrix Using an Innovative Algorithm,” Eighth. Int. Conf. Ir Oper. Res., 2015. (In Persian)
[13]  A. kosari, M. fakoor, sh. Vakili poor, and V. boloori, “Systematic Design of a Cubic Satellite Using the Design Structure Matrix Method,” Aerosp. Sci. Technol., vol. 4, pp. 35-45, 2015. (In Persian)