دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1395 (626) 
6. طراحی یک الگوریتم رمز جریانی آشوبی

رحیم اصغری؛ بهروز فتحی واجارگاه؛ جواد وحیدی


8. تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی

ناصرحسین غروی؛ عبدالرسول میرقدری؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ حسین سلطانی