دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1395 (650) 
2. بهبود ظرفیت و شفافیت در روش نهان نگاری Mod4

صفحه 15-21

عباسعلی حسنی؛ حمید دهقانی؛ مهدی دهقانی؛ رضا اصفهانی