دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1395 (626) 
6. طراحی یک الگوریتم رمز جریانی آشوبی

صفحه 59-68

رحیم اصغری؛ بهروز فتحی واجارگاه؛ جواد وحیدی


8. تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی

صفحه 81-89

ناصرحسین غروی؛ عبدالرسول میرقدری؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ حسین سلطانی