ارائه یک روش ترکیبی برای مقابله با جمینگ موج پیوسته در گیرنده های GPS

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مقابله با جمینگ از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه GPS می‌باشد. از آن‌جا که جمینگ موج پیوسته (CW)، متداول‌ترین نوع جمینگ در این حوزه محسوب می‌شود، در این مقاله یک روش ترکیبی برای حذف اثر این نوع جمینگ ارائه شده است. روش پیشنهادی یک روش نرم‌افزاری قابل پیاده‌سازی در پردازنده دیجیتال گیرنده GPS می‌باشد که از فیلتر شکاف با پاسخ ضربه نامحدود و نیز تبدیل موجک برای زدودن اثر جمینگ بهره می‌گیرد. از ویژگی‌های روش ارائه‌شده، می‌توان به دقت بالای مکان‌یابی و نیز حجم محاسباتی کم (در نتیجه سرعت پردازش بالا) اشاره کرد. نتایج شبیه‌سازی روی داده‌های واقعی جمع‌آوری شده از یک گیرنده تک فرکانسه GPS، نشان می‌دهد که در حضور جمینگ CW، دقت مکان‌یابی گیرنده مجهز به سامانه پیشنهادی، مقدار 5/82 درصد نسبت به گیرنده مجهز به سامانه استاندارد، پیشرفت داشته است.

کلیدواژه‌ها