دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1395 (664) 
1. یک طرح احراز اصالت سبک وزن جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

صفحه 1-10

عبدالرسول میر قدری؛ رسول شیربانیان؛ اکبر میرقدری


7. کمینه‌سازی تعداد تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم با حرکت گروهی کاربران

صفحه 71-82

منصور داوودی منفرد؛ اسماعیل دلفراز پهلوانلو؛ سجاد قبادی بابی


8. تسهیم راز نیمه کوانتومی با استفاده از سه ذره ی غیر درهم تنیده

صفحه 83-92

زهرا کریمی فرد؛ سمانه مشهدی؛ داود ابراهیمی بقا