ارائه روشی نوین برای تلفیق کدگذاری کانال و رمزنگاری مبتنی بر کدگذاری قطبی

نویسندگان

دانشگاه گیلان-رشت

چکیده

در این مقاله، کدهای قطبی که به تازگی توسط Arikanارائه گردیده، برای تلفیق کدگذاری کانال و رمزنگاری استفاده شده است. بیت‌های کد قطبی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول بیت‌هایی می‌باشند که به‌طور مجازی از کانال‌های با ظرفیت بالا عبور می-کنند که به اختصار بیت‌های با ظرفیت بالا نامیده می‌شوند و اطلاعات بر روی آن ها قرار می‌گیرد. دسته دوم بیت‌هایی می‌باشند که به-طور مجازی از کانال‌های با ظرفیت پایین عبور می‌کنند که به اختصار "بیت‌های ثابت" نامیده می‌شوند. در طرح پیشنهادی اول از بیت‌های ثابت به عنوان کلید رمز استفاده می‌کنیم، و بر روی تمامی بیت‌های این طرح (بیت‌های اطلاعات و بیت‌های ثابت) کلید رمز قرار می‌گیرد. در واقع در طرح 8 بیتی پیشنهادی Arikan، از 8 کلید رمز استفاده می‌کنیم. سپس در ادامه این مقاله روشی ارائه می-شود که توسط آن می‌توان تعداد کلید رمز اعمال‌شده بر روی بیت‌ها را کاهش داد. این سیستم رمزنگاری موثر و مطلوب است که در آن، علاوه بر پیچیدگی زیاد و عدم همبستگی بین بیت‌ها، از حداقل کلید رمز در آن استفاده شده باشد.

کلیدواژه‌ها