دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393 (503) 
2. طرح ریزی مشارکتی بر خط در محیط‌های پیچیده

سعیده ساداتی؛ مهدی نقیان فشارکی؛ امیرحسین مومنی ازندریانی