یک معماری جدید برون‌سپاری پایگاه ‌داده در بستر رایانش ابری از منظر چرخه حیات داده

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 شهید بهشتی

3 دانشگاه امام حسین

چکیده

چکیده
رشد روزافزون حجم اطلاعات و نداشتن امکانات کافی محاسباتی و ذخیره سازی، سازمان ها را با چالش های مدیریتی متنوعی رو به رو کرده اسمت.
وجود این چالش ها از یک سو و گسترش روزافزون سرویس های ذخیره سازی از سوی دیگر، سازمان ها را بر آن داشته تا نگهداری و مدیریت
داده ها و پرس وجوهای خود را به ارائه دهنده گان خدمات فضای ذخیره سازی ابری واگذار نمایند. از آنجا که داده های سازمان در صورت استفاده از چنین سرویس هایی، در قالب برون سپاری خارج از محیط سازمان نگهداری می شود و داده ها تحت نظارت و کنترل مستقیم مالک داده نمی باشد،نگرانی های امنیتی به وجود می آید. برای مقابله با این نگرانی های امنیتی راه حل های بسیاری ارائه گردیده است اما بیشتر این راه حمل ها بر روی جنبه خاصی از چرخه حیات داده مانند فازهای ذخیره سازی و استفاده، تاکید داشته اند. آشنایی با چرخه حیات داده و چالش هما و فرصت های فراروی سازمان ها می تواند کمک شایانی در ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود این فناوری جدید به همراه داشته باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی چالش ها و فرصت های فراروی سازمان ها می پردازیم و در ادامه، معماری جدیدی برای برون سپاری پایگاه داده با توجه به چرخه حیات داده ارائه شود.

کلیدواژه‌ها