طرح ریزی مشارکتی بر خط در محیط‌های پیچیده

نویسندگان

1 مالک اشتر

2 موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

3 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

چکیده
رویکرد های طرحریزی موجود اگرچه می توانند در شرایط عدم قطعیت و به صورت غیرمتمرکز طرح ریزی نمایند، اما اکثر آن هما در مواقعی که
شرایط پیچیده سناریوهای فرماندهی و کنترل همچون نیاز به طرح ریزی دقیق، تصمیم گیری بلادرنگ، ارتباطات محدود بین عامل ها و پویایی
محیط حاکم است ، بازده خوبی نداشته و گاهی با شکست مواجه می شوند. از بین رویکردهای موجود، مدل های توسعه یافته DEC-POMD مانند
MAOP-COMM ، برای این شرایط مناسب هستند. می توان با بهبود مدل MAOP-COMM ، طرح ریزی دقیق تری برای عامل ها انجام داد. ما در
این مقاله با ارتقاء الگوریتم اکتشافی تابع ارزش و به کارگیری پیش بینی دو مرحله ای در راهبرد یافتن سیاست بهینه و اخذ تصمیم صحیح،
الگوریتم اخیر را بهبود داده ایم. الگوریتم بهبودیافته پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت به صورت غیر متمرکز و برخط با کارایی مضاعف و درصد
بالایی از صحت تصمیم گیری برای عامل ها طرح ریزی می کند. الگوریتم حاصل روی بنچ مارک Grid Soccer آزمایش شده است. نتایج به دست
آمده، برتری الگوریتم ارائه شده با بهبودهای پیشنهادی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها