دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1393 (503) 
طرح ریزی مشارکتی بر خط در محیط‌های پیچیده

صفحه 15-23

سعیده ساداتی؛ مهدی نقیان فشارکی؛ امیرحسین مومنی ازندریانی