ارائه الگوریتم بهبودیافته ترکیبی به منظور تخمین تأخیر امواج آسمانی در گیرنده های لورنC

نویسندگان

1 صنعتی مالک اشتر

2 -

چکیده

چکیده
استفاده از سیستم زمین پایه لورن در ناوبری، به دلیل مصونیت این سیستم در مقابل جمینگ، مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین عامل خطا در سیستم های لورن، تداخل امواج آسمانی با امواج زمینی است. برای تخمین تأخیر امواج آسمانی از الگوریتم های تخمین فرکانس (TOA) و
تفاضل زمان ورود (TDOA) استفاده شده است. در میان الگوریتم های تخمین فرکانس (TOA) ، الگوریتم Music بهترین عملکرد را در حضور نویز
داشته و الگوریتم پیزارنکو نیز حتی بدون حضور نویز، دارای عملکرد مناسبی نیست. یک الگوریتم پیشنهادی که ترکیب تفاضل زمان ورود و زمان ورود می باشد برای بهبود کارایی و افزایش دقت ارایه گردید. الگوریتم ها برای سیگنال لورن که شامل موج زمینی و آسمانی است، شبیه سازی شده اند. همچنین عملکرد الگوریتم ها با افزایش سیگنال به نویز نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده برای سیگنال لورن، روش پیشنهادی)ترکیب تفاضل زمان ورود و زمان ورود( دارای nσ )واریانس نویز( کمتری نسبت به روش زمان ورود و تفاضل زمان ورود می باشد،
بنابراین خطای RMSE کمتری نسبت به روش زمان ورود و تفاضل زمان ورود دارد . در این مقاله نشان داده می شود که الگوریتم پیشنهادی
بهب J ود قابل ملاحظهای در افزایش دقت تخمین تأخیر امواج آسمانی داشته است. میزان بهبود کارایی الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش TOA ،%12/9 و نسبت به روش / TDOA8/9 % به دست آمد.

کلیدواژه‌ها