ارائه یک معماری جدید برای تجسم اثرات حملات سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات سطح بالا در فرماندهی و کنترل سایبری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

چکیده
شبکه های فرماندهی و کنترل کارا و پایدار دارای مدیریت و سیاست های امنیتی مناسب بوده و از اجزاء امنیتی محکمی برخوردارند. در این
نوع شبکه ها حتی مهاجمان حرفه ای نیز برای دستیابی به فایل های حساس یا به خطر انداختن موجودیت هایی چون میزبان، کاربر، سرویس و
هسته شبکه نیازمند اجرای حملات هماهنگ و چندمرحله ای هستند. بنابراین با استفاده از ادغام اطلاعات و تجسم اثر حملات سایبری
چندمرحله ای می توان در همان مراحل اولیه از ایجاد وقفه در عملیات شبکه و از دست دادن داده های مهم جلوگیری نمود. در این مقاله ضمن
ارائه یک معماری جدید از تجسم اثرات حملات سایبری با شبیه سازی الگو های مختلف این معماری در محیط شبیه سازی مختص فرایندهای
تصادفی نشان داده خواهد شد که چگونه این معماری با استفاده از ادغام اطلاعات سطح بالا منجر به بهبودی آگاهی وضعیتی سایبری میشود.

کلیدواژه‌ها