روشی جدید برای تشخیص ایستای آسیب پذیری های امنیتی در برنامه های کاربردی تحت وب

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
امروزه به دلیل افزایش استفاده از برنامه های کاربردی تحت وب و ذخیره و تبادل اطلاعات حساس و مهم توسط این دسته از برنامه ها، بررسی و
رفع آسیب پذیری های امنیتی آنها به جهت تامین امنیت در برابر سوء استفاده نفوذگران دارای اهمیت بالایی میباشد. تحلیل ایستا در بیشتر
موارد به منظور تضمین امنیت و تشخیص آسیب پذیری های امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالی که هدف اصلی تحلیل پویا، تشخیص و
اشکال زدایی خطاهاست. در این مقاله یک روش نوین ایستا ارائه می گردد که در آن با استفاده از تحلیل جریان داده احتمالی بر روی گراف
احتمال آسیب پذیری، آسیب پذیری های رایج در برنامه های کاربردی تحت وب شناسایی می شوند. گراف احتمال آسیب پذیری برای بررسی
مسیرهایی با احتمال آسیب پذیری بیشتر و تحلیل جریان داده احتمالی برای افزایش دقت تشخیص آسیب پذیری طراحی شده اند. نتایج آزمایشها
بر روی چند برنامه کاربردی تحت وب و مقایسه نتیجه روش پیشنهادی با روش های دیگر، نشان می دهد الگوریتم ارائه شده در بهبود تشخیص
آسیب پذیریها، عملکرد قابل قبولی دارد.

کلیدواژه‌ها