تسهیم راز نیمه کوانتومی با استفاده از سه ذره ی غیر درهم تنیده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله، یک پروتکل تسهیم راز (3٫3)-آستانه ای نیمه کوانتومی با بهره گیری از حالات غیر درهم تنیده پیشنهاد می شود که در آن آلیس، به عنوان واسطه ی کوانتومی، یک کلید راز را بین سه شرکت کننده کلاسیک به اشتراک می گذارد. شرکت کنندگان کلاسیک تنها قادر به اندازه گیری ذرات در پایه محاسباتی {0٫1} و یا بازتاب ذرات بدون ایجاد اختلال هستند. در این پروتکل تسهیم راز نیمه کوانتومی و خصوصا زمانی که تعداد شرکت کنندگان تسهیم راز زیاد باشد به خاصیت درهم تنیدگی نیازی نیست. همچنین نشان می دهیم که پروتکل پیشنهادی در برابر استراق سمع ایمن است.

کلیدواژه‌ها


B. Schneier, “Applied Cryptography,” Second Edition, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-11709-9, 1996.
A. Shamir, “How to share a secret,” Communications of the ACM, vol. 22, no. 11, pp. 612-613, Nov. 1979.
M. Hillery, V. Bužek, and A. Berthiaume, “Quantum secret sharing,” Physical Review A, vol. 59, no. 3, pp. 1829-1834, March 1999.
W. Tittel, H. Zbinden, and N. Gisin, “Experimental demonstration of quantum secret sharing,” Physical Review A, vol. 63, no. 4, p. 042301, Mar. 2001.
D. Gottesman, “Theory of quantum secret sharing,” Physical Review A, vol. 61, no. 4, p. 042311, Mar. 2000.
A. Karlsson, N. Koashi, and N. Imoto, “Quantum entanglement for secret sharing and secret splitting,” Physical Review A, vol. 59, no. 1, p. 162, Jan. 1999.
R. Cleve, D. Gottesman, and H. Klo, “How to share a quantum secret,” Physical Review Letters, vol. 83, no. 3, p. 648, 1999.
V. Karimipour, A. Bahraminasab, and S. Bagherinezhad. “Entanglement swapping of generalized cat states and secret sharing,” Physical Review A, vol. 65, no. 4, p. 042320, 2002.
S. Bagherinezhad, and V. Karimipour, “Quantum secret sharing based on reusable Greenberger-Horne-Zeilinger states as secure carriers,” Physical Review A, vol. 67, no. 4, p. 044302, 2003.
Q. Li, WH. Chan, and DY. Long, “Semiquantum secret sharing using entangled states,” Physical Review A, vol. 82, no. 2, p. 022303, 2010.
J. Wang, et al., “Semiquantum secret sharing using two-particle entangled state,” Int. J. Quantum Inf, vol. 10, no. 5, p. 1250050, 2012.
M. Boyer, D. Kenigsberg, and T. Mor, “Quantum key distribution with classical Bob,” Quantum, Nano, and Micro Technologies, 2007, ICQNM'07, First International Conference on IEEE, p. 10, Jan. 2007.
GP. Guo, and GC. Guo, “Quantum secret sharing without entanglement,” Physics Letters A, vol. 310, no. 4, pp. 247-251, 2003.
D. Bouwmeester, et al., “Observation of three-photon Greenberger-Horne-Zeilinger entanglement,” Physical Review Letters, vol. 82, no. 7, p. 1345, 1999.
JW. Pan, et al., “Experimental demonstration of four-photon entanglement and high-fidelity teleportation,” Physical Review Letters, vol. 86, no. 20, p. 4435, 2001.
CH. Bennett, and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” Theoretical computer science, vol. 560, pp. 7-11, 2014.
C. Xie, L. Li, and D. Qiu, “A novel semi-quantum secret sharing scheme of specific bits,” International Journal of Theoretical Physics, vol. 54, no. 10, pp. 3819-3824, 2015.
A. Yin and F. Fu, “Eavesdropping on Semi-Quantum Secret Sharing Scheme of Specific Bits,” International Journal of Theoretical Physics, pp. 1-9, 2016.