دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1394 (599) 
4. افزایش دقت مکان‌یابی در سیستم‌های مخابراتی بدون سیم مبتنی بر شبکه عصبی

زهرا امیرخانی؛ محمد حسین مدنی؛ سعیده سادات سدید پور؛ امیرحسین مومنی ازندریانی