ارایه یک روش بهبود یافته برای پیاده سازی ضرب اسکالر در الگوریتم های رمزنگاری مبتنی برخم بیضوی جهت استفاده در سامانه رای گیری الکترونیکی

نویسندگان

امام حسین

چکیده

سامانه رﻣﺰﻧﮕﺎری خم بیضوی ‫در ﺑﺮاﺑﺮ بسیاری ازﺣﻤﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎوم می باشد. سیستم خم بیضوی به دﻟﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻛﻠﻴﺪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن، ﻳﻜﻲ‬ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ به دلیل پیچیدگی بالای محاسباتی، طولانی بودن زمان پردازش عملیات یکی از چالش ها و مشکلات اصلی این سامانه جهت استفاده در رای گیری الکترونیکی می باشد. یکی از عملیات های زمان بر، عمل ضرب در سامانه رای گیری خم بیضوی است،که در این مقاله قصد داریم روشی بهینه برای انجام عمل ضرب، ارایه دهیم . روش پیشنهادی با بهبود در دو قسمت اساسی الگوریتم رمزنگاری سامانه رای گیری الکترونیکی یعنی قسمت های کنترلی و محاسباتی کارایی خوبی در بخش ارزیابی و شبیه سازی نسبت به سایر الگوریتم های مورد مقایسه دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها