بهینه سازی حمله Rainbow TMTO با در نظر گرفتن زمان جستجوی آنلاین و شیوه-های مختلف جستجو

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

میزان حافظه، زمان شکست و احتمال موفقیت مهم ترین معیارهای دخیل در عملکرد حمله TMTO هستند. انتخاب مناسب پارامترهای حمله همانند تعداد و طول زنجیرها به گونه ای که مقادیر مناسب برای معیارهای مذکور به دست آید، از اساسی ترین چالش ها در حمله TMTO به شمار می رود. مقالات زیادی جهت انتخاب مناسب و بهینه این پارامترها ارائه شده است اما در غالب آنها جهت ساده سازی مسأله از زمان آنلاین شکست صرف نظر شده و پارامترهای حمله بدون در نظر گرفتن زمان آنلاین محاسبه و یا بهینه شده اند. در این مقاله، رویکردی تازه جهت انتخاب بهینه پارامترهای حمله TMTO از نوع Rainbow، با در نظر گرفتن زمان آنلاین حمله ارائه شده است. برای این منظور مشخصات اصلی حمله TMTO در یک مسئله بهینه سازی تلفیق شده است. هدف این مسئله کمینه کردن میزان حافظه مورد نیاز مشروط بر احتمال موفقیت معین و حداکثر زمان جستجوی آنلاین مشخص می باشد. از آن جا که نحوه جستجوی آنلاین نیز در نحوه عملکرد حمله TMTO موثر است، عملیات بهینه سازی برای دو شیوه جستجوی متداول ترتیبی و اندیس انجام می گردد. نتیجة نهایی مقاله، دو رابطه ریاضی برای انتخاب پارامترهای حمله Rainbow TMTO یعنی تعداد و طول زنجیرها به ازای هریک از شیوه‌های جستجوی ترتیبی و اندیس می باشد. در انتها، کاربرد رویه انتخاب بهینه پارامترهای حمله، با مثال نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها