افزایش دقت مکان‌یابی در سیستم‌های مخابراتی بدون سیم مبتنی بر شبکه عصبی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مکان‌یابی دقیق هدف در سیستم‌های مخابراتی بدون سیم یکی از مسائل مهم در کاربردهای نظامی و غیرنظامی می‌باشد. در شبکه‌های مخابراتی بدون سیم مکان کاربر با استفاده از اندازه‌گیری زمان ورود سیگنال (TOA) از MS به BS های مجاور انجام می‌شود. یکی از روش‌های دقیق برای تعیین مکان در سیستم‌های مبتنی بر TOA استفاده از شبکه‌های عصبی می‌باشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای افزایش دقت مکان‌یابی بر اساس شبکه عصبی BPNNارائه شده است. در الگوریتم جدید ارائه شده به‌جای استفاده از نقاط تقاطع احتمالی دوایر TOA به‌عنوان ورودی شبکه عصبی، از شعاع دوایر TOA استفاده‌شده که نسبت به روش قبلی از پیچیدگی بسیار کمتری برخوردار بوده و باعث افزایش دقت می‌گردد. نتایج تحلیل و شبیه‌سازی‌ها نیز کاهش خطای مکان‌یابی به میزان بیشتر از نصف در الگوریتم جدید نسبت به روش قبلی و لذا افزایش قابل‌توجه دقت مکان‌یابی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها