دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1394 (613) 
یک طرح تسهیم چندراز بصری کارآمد

صفحه 1-9

عبدالرسول میرقدری؛ فرشته شیخ


تشخیص بات‌نت برای شبکه‌های نظیربه نظیر

صفحه 43-60

رضا عزمی؛ مریم قلی نژاد؛ محسن صابری