دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394 (542) 
1. رویکردی نو در شناسایی بدافزارها با تحلیل تصویر حافظه

معصومه آقایی‌خیرابادی؛ سیدمحمدرضا فرشچی؛ حسین شیرازی